Vossen

De vos maakt deel uit van onze Vlaamse natuur en van ons ecosysteem. Hij is een goede partner in het beperken van schade door o.a. ratten, muizen en konijnen. De jongste jaren neemt het aantal vossen in Vlaanderen terug toe. Als vossen overlast berokkenen, is de eerste reactie nog al te vaak: verdelgen! Probleemdieren doden of verplaatsen is echter geen oplossing.

Problemen met de vos treden meestal op als hij een kippenhok ontdekt. De vos is een opportunist. Wanneer hij de kans krijgt om gemakkelijke prooien als kippen of ander klein pluimvee te verschalken, zal hij dit niet nalaten. Een vos in een kippenhok raakt zodanig opgewonden door de panikerende kippen, dat hij meer kippen gaat doden dan hij eigenlijk kan opeten. Door dit kenmerkend instinctief gedrag kan de schade die hij aanricht behoorlijk oplopen.

De vos jaagt vrijwel uitsluitend 's nachts. Bij incidenten overdag, waarbij de vos ook vaak met de vinger wordt gewezen, gaat het meestal om loslopende of verwilderde honden. 

De enige afdoende oplossing om schade door vossen te vermijden, is zorgen voor een goed afgesloten kippenhok:

 • dit bestaat uit een omheining die bovenaan dicht of minstens 2 meter hoog is;
 • de bovenkant moet naar buiten omgeplooid zijn of eventueel een schrikdraad aan de buitenkant hebben;
 • de omheining dient een halve meter ingegraven te worden. Het plaatsen van een rij tegels rondom de omheining kan helpen.

De vos mag dan wel sluw zijn, slim is hij niet. Hij zal altijd vlak tegen de omheining proberen te graven en het komt niet bij hem op om 20 cm verder naast de tegels te beginnen. Omdat de vos normaal gesproken enkel 's nachts jaagt, is een afgesloten nachthok de eenvoudigste, goedkoopste en beste oplossing om schade door vossen te voorkomen. 
 

Reglement

 Volgens de wetgeving is jacht beperkt mogelijk:

 • van 15 mei t.e.m. 30 september
 • ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen. Waarbij de te verwachten schade een minimale geldelijke waarde moet hebben van 50 euro;
 • enkel op de percelen waarop schade kan worden aangericht of op percelen die binnen een zone van 500m rond de percelen met potentiële schade liggen;
 • moet vooraf gemeld worden aan het agentschap natuur en bos;
 • mag enkel door jachtrechthouders of de houder van een geldig jachtverlof die van de grondeigenaar uitdrukkelijke toestemming gekregen heeft;
 • Bijzondere bejaging kan enkel indien 1 van volgende preventieve maatregelen genomen werd:
  1. Het hebben van een afsluitbaar nachthok met beveiligde bodem.
  2. Het hebben van een volledig afgesloten verblijf (incl. beveiligde bodem).
  3. Het hebben van een omheining met minimaal de volgende kenmerken:
   • min. 180cm hoogte of min 100 cm hoogte met bovenaan een stroomdraad;
   • een maatregel die het ondergraven van de omheining voorkomt;
   • bestaande uit draad met mazen van max 3 cm x 3 cm of kippengaas met een max diameter van 4 cm.

Meer info

Meer info vind je hier: https://www.natuurpunt.be/pagina/vos