Privacyverklaring

1. Jouw privacy telt

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met je gegevens.

Gemeente Bonheiden is een lokale overheid. De zetel van gemeente Bonheiden is gelegen aan Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden. Meer informatie over de activiteiten van gemeente Bonheiden vind je op https://www.bonheiden.be/.

Gemeente Bonheiden is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast verwerkt gemeente Bonheiden ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit.

Je moet erop kunnen vertrouwen dat gemeente Bonheiden zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft gemeente Bonheiden een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

2. Waarom verwerkt gemeente Bonheiden persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Gemeente Bonheiden engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

3. Mag gemeente Bonheiden persoonsgegevens verwerken?

Als overheidsinstantie waken we erover om uw gegevens uitsluitend de verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt gemeente Bonheiden persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. 

In alle andere gevallen zullen we u vragen om uw toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

  • Het gebruik van cookies op de website
  • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u inschrijft
  • Het beheer van sollicitaties, afspraken, opvragen van documentatie (uittreksel strafregister, adreswijziging, aktes, klachtenformulier,...).
  • Verwerken van gerichte foto’s en video’s: close-ups, portret

Naast gerichte beelden, maakt gemeente Bonheiden ook sfeerbeelden (niet-gericht) van haar activiteiten, evenementen en van het openbaar domein. Deze beelden kunnen als illustratiemateriaal gepubliceerd worden via de officiële communicatiekanalen van gemeente Bonheiden.

4. Hoe verzamelt gemeente Bonheiden persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

  • Gemeente Bonheiden vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op.
  • Gemeente Bonheiden raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.
  • Gemeente Bonheiden ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van uw aanvraag

5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van gemeente Bonheiden. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft gemeente Bonheiden ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van gemeente Bonheiden persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op gemeente Bonheiden.

Gemeente Bonheiden kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling. 

Gemeente Bonheiden kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

6. Doorgifte van gegevens

Gemeente Bonheiden bewaart en verwerkt uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Gemeente Bonheiden zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan gemeente Bonheiden gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.

7. Bewaart gemeente Bonheiden persoonsgegevens?

Gemeente Bonheiden bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

8. Hoe beveiligt gemeente Bonheiden persoonsgegevens?

Gemeente Bonheiden treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

9. Uw rechten en keuzes

Je kunt je gegevens inkijken

Wil je inzage in de gegevens die gemeente Bonheiden over jou verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket.

Als je je recht van inzage uitoefent zal gemeente Bonheiden je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

Je kunt je gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die gemeente Bonheiden over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Je kunt je gegevens laten verwijderen

Je kunt altijd vragen om gegevens die gemeente Bonheiden bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop gemeente Bonheiden bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

Je kunt je verzetten tegen automatische profilering

Gemeente Bonheiden maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan gemeente Bonheiden hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Gemeente Bonheiden kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op https://www.bonheiden.be/proclaimer. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert gemeente Bonheiden je via zijn website of andere communicatiekanalen.

11. Hoe ons te contacteren?

Gemeente Bonheiden heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan u aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

Email: privacy@bonheiden.be

Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kan gemeente Bonheiden je identiteit verifiëren.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan gemeente Bonheiden je vraag concreet en correct behandelen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van gemeente Bonheiden? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommission.be . Je kunt ook daar een klacht indienen.