Mobiliteitsraad

De Mobiliteitsraad wordt door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake mobiliteit.

De Mobiliteitsraad geeft advies aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen:
• in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie
• bij de opmaak en de uitvoering van het gemeentelijk meerjarenplan
• op eigen initiatief, wanneer ze vindt dat er belangen inzake mobiliteitswerking in het geding zijn

De Mobiliteitsraad is samengesteld uit:
• maximaal 15 stemgerechtigde leden, na kandidatuurstelling en selectie door het college van burgemeester en schepenen. Daarbij zijn uitgesloten: gemeenteraadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen en administratief medewerkers van het gemeentebestuur
• eventuele professionele deskundigen ter aanvulling

Volgens de huidige afspraken vergadert de Mobiliteitsraad tweemaandelijks, op de eerste woensdag van de even maanden, behalve in juli en augustus. De vergaderingen verlopen in besloten zitting.

Het Bestuur van de Mobiliteitsraad

Marc Panis, voorzitter
Ronny Verlinden, ondervoorzitter
Cindy Symons, secretaris
Wim Slaets, penningmeester

Contact

mobiliteit@bonheiden.be of
Mobiliteitsambtenaar, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden