Meerjarenplan

In 2019 werkten we hard aan een ambitieus meerjarenplan. Hierin werden de belangrijkste acties en maatregelen voor de komende 6 jaar beschreven.

Burgerparticipatie staat centraal. We zullen jou op allerlei manieren betrekken bij het beleid, van bevragingen tot bewonersvergaderingen en panelgesprekken.

Een ander belangrijk aandachtspunt is het verwezenlijken van het burgemeestersconvenant. Het doel van het convenant is om de CO2-uitstoot te verminderen en ons voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering.

Daarnaast besteden we in het plan veel aandacht aan het zorgende aspect voor alle inwoners.

Ook mobiliteit, zowel op vlak van bereikbaarheid als veiligheid, komt ruimschoots aan bod.

De beleidsdoelstellingen

1. Een zorgende gemeente

Zorg voor ouderen, sociaal zwakkeren, kinderen en jongeren.

Bonheiden is een zorgende gemeente met aandacht voor alle inwoners: kinderen, jongeren, jonge gezinnen, ouderen en sociaal zwakkeren.

Al deze groepen kunnen terecht in het dienstencentrum. Dat wordt verder uitgebouwd op 2 locaties, Sint-Maartensberg en De Splinter, met een buurtrestaurant in Sint-Maartensberg.

Om de specifieke noden van onze oudere inwoners in kaart te brengen, starten we dit jaar een ouderenbehoeftenonderzoek op. Daarnaast voorzien we ook een seniorengids en extra ondersteuning voor mantelzorgers vanaf 2021.

Omdat een woning huren in onze gemeente niet voor iedereen haalbaar is, komen er ook maatregelen om de sociale huurmarkt te bevorderen. Om aan de vraag van jonge gezinnen te voldoen breiden we de buitenschoolse kinderopvang uit.

 • Dienstencentrum op 2 locaties: Sint-Maartensberg en De Splinter
 • Buurtrestaurant in Sint-Maartensberg
 • Mantelzorgerondersteuning
 • Ouderenbehoefte-onderzoek
 • Seniorengids
 • Premie voor burgers die hun woning verhuren aan het sociaal verhuurkantoor
 • Uitbreiding buitenschoolse kinderopvang

2. Een breed, laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsaanbod

Vrijetijdsaanbod voor jongeren, cultuuraanbod en erfgoedbeleid.

Er valt altijd veel te beleven in onze gemeente, dat willen we graag zo houden met een uitgebreid vrijetijdsaanbod.

Voor de kinderen en jongeren komt er een nieuwe skateramp en een speeltuintjesplan. Voor het cultuuraanbod wordt naast de podiumvoorstellingen, cursussen en expo’s sterk ingezet op ‘kunst op straat’.

Er gaat ook veel aandacht naar het erfgoed uit onze gemeente, onder andere door de ontwikkeling van erfgoedsite ’t Smiske met de bouw van een smidse en de aankoop van domein Zellaer.

 • Skateramp in de buurt van De Splinter
 • Speeltuintjesplan
 • Projecten in het kader van beeldende kunsten
 • Erfgoedwerking en monumentenzorg
 • Erfgoedsite ’t Smiske
 • Aankoop domein Zellaer

3. Gezonde burgers

Inzetten op het gezondheidscharter en investeren in sportaccommodatie en -infrastructuur.

Wie gezondheid zegt, zegt sport. Daarom zetten we de komende jaren specifiek in op sportbelevenis. Dit doen we door de sportkeet volledig te vernieuwen en door op domein Sluyts sporttoestellen te plaatsen.

Daarnaast gaan we ook verschillende acties voeren om een gezonde levensstijl te promoten. Deze acties kaderen binnen het Gezondheidscharter, dat het gemeentebestuur in 2019 ondertekende.

 • Preventieve gezondheidsacties
 • Herinrichting Domein Sluyts
 • Nieuwe sportkeet

4. Een bruisende gemeente door evenementen, handel & verenigingen

Accommodatie voor feestelijkheden en bijeenkomsten en inzetten op lokale economie.

Om het bloeiende verenigingsleven in onze gemeente verder te bevorderen worden feestzaal Sint-Martinus en de Krankhoeve gerenoveerd.

Onze lokale economie krijgt ook de nodige aandacht. Op het programma staan verschillende acties en initiatieven om onze lokale handelaars te ondersteunen.

 • Renovatie feestzaal Sint Martinus
 • Renovatie Krankhoeve
 • Acties en initiatieven van en voor lokale handelaars

5. Opleiding & ontwikkeling

Blijvend inzetten op goed functionerend gemeentelijk onderwijs en de bibliotheek als derde plek voor gebruikers (na thuis en werk).

We willen onze inwoners, jong en oud, begeleiden bij het levenslang leren. Dit doen we door te investeren in goed functionerend gemeentelijk onderwijs. Er komen o.a. Google Chromebooks (laptop met touchscreen).

 • Touchscreens in klassen Gekko en GeBo
 • Digitale collectie-uitbreiding van de bibliotheek

6. Mobiliteit

Vorm geven aan het beleids- en uitvoeringskader en inzetten op de veiligheid.

Op vlak van mobiliteit wil het bestuur de komende jaren een nieuw mobiliteits- en circulatieplan opmaken en uitvoeren. Daarbij past ook de verdere uitbreiding van ons veilig fietsnetwerk met o.a. een fietsbrug over de Dijle. Het bestuur zet zich ook in voor een betere bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

Om niet-gemotoriseerd vervoer nog meer te promoten worden de trage wegen in onze gemeente opgewaardeerd en opengesteld. Trage wegen zijn paden en weggetjes die voornamelijk gebruikt worden door wandelaars, fietsers en ruiters.

Om de veiligheid op onze wegen verder te garanderen worden er ook trajectcontroles ingevoerd en een GASvaststeller aangesteld.

 • Mobiliteits- en circulatieplan maken en uitvoeren
 • Aanwerven GAS-vaststeller en werkingsmateriaal
 • Beveiligen oversteekplaatsen voor fietsers (uitbreiding veilig fietsnetwerk)
 • Herinrichting Eisenhowerlaan
 • Trajectcontroles
 • Preventieve verkeerssignalisatie

7. Burgemeestersconvenant

Verschillende acties om de klimaatverandering tegen te gaan en ons voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen ervan.

Het bestuur gaat verschillende acties voeren om de klimaatverandering tegen te gaan en onze gemeente voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen ervan. Zo gaan we ons inzetten om de biodiversiteit, de bijenvriendelijkheid en het bomenrijk karakter van onze gemeente te verhogen.

Om het goede voorbeeld te geven gaan we de CO2-uitstoot van onze eigen gebouwen met 40% verminderen tegen 2030. We gaan ook ons wagenpark vernieuwen en verduurzamen.

Daarnaast volgen er ook enkele structurele maatregelen om de hitte te bestrijden, zoals de promotie van groendaken en schaduwrijke wandelzones als deel van een netwerk van groene (plantgoed) en blauwe (waterlopen) verbindingen.

Het bestuur wil ook zorgen voor een duurzame waterbalans in onze gemeente. Door de klimaatverandering worden lange periodes van droogte afgewisseld met korte, hevige buien die voor wateroverlast zorgen. Daarom worden er maatregelen genomen om het hemelwater op te vangen en vast te houden of vertraagd af te voeren.

Om onze leefomgeving asbestveilig te maken tegen 2040 nemen we verschillende maatregelen om risicovolle asbesttoepassingen versneld te verwijderen.

 • Verhoging biodiversiteit, bijenvriendelijkheid & herstel van ecosystemen
  • Uitvoeren inrichtingsplan domein Sluyts
 • Reduceren CO2-uitstoot in eigen gebouwen met 40% tegen 2030
 • Inzetten op openbaar vervoer in de gemeente
  • Actieve inzet in vervoersregio
  • Bereikbaarheid van het buitengebied in Lijn-netwerk
 • Verdere profilering als fietsgemeente
  • Fietsbrug over de Dijle
  • Uitbreiding netwerk veilige en comfortabele fietsroutes, waaronder heraanleg fietspaden Muizensteenweg
  • Facilitering van fietsdeelsysteem
 • Duurzaam wagengebruik
  • Vervanging bus OCMW voor vervoer naar Dienstencentrum
  • Vervanging vrachtwagen met laadklep klusjesdienst OCMW
  • Vervanging Opel Combo door elektrisch voertuig
 • Versterking bomenrijk karakter van de gemeente
  • Project ondersteuning burgers bij onderhoud beeldbepalende bomen
 • Structurele maatregelen om hitte te bestrijden
  • Stedenbouwkundige verordening groendaken in dorpskernen
  • Toonproject groendak Blikveld en groene luifel Gekko
  •  
  • Schaduwrijke wandelzones naar het centrum

8. Professionele dienstverlening

Modern dienstverleningsconcept met professionele en moderne communicatie en waarbij de burger betrokken wordt in het beleid.

We willen onze zijn inwoners op een moderne en klantvriendelijke manier ten dienste staan. Zo wordt het digitaal loket uitgebreid en word je als klant nog beter begeleid om de wachttijden te doen dalen. We willen ook onze communicatie verder moderniseren door digitale infoborden te plaatsen en onze huisstijl te vernieuwen.

 • Infrastructuurwerken gemeentehuis
 • Afsprakenmodule
 • Klantengeleidingssysteem
 • Verruiming e-loket
 • Digitale infoborden
 • Vernieuwen huisstijl
 • Participatiereglement en –handboek

9. Degelijk openbaar domein

Openbaar domein is proper, veilig en bruikbaar voor iedereen en voorzien van riolering.

Het openbaar domein van onze gemeente moet netjes, veilig en bruikbaar zijn voor iedereen. Daarom wordt er geïnvesteerd in een extra veegmachine en zoutstrooier. Het bestuur gaat de komende jaren ook zwaar investeren in rioleringswerken.

 • Aankoop veegmachine
 • Handhaving zwerfvuilproblematiek via GAS-vaststeller
 • Organisatie tweede strooitoer bij sneeuwval
 • Aankoop tweede zoutstrooier
 • Rioleringswerken

10. Degelijke ruimtelijke planning

Vorm geven aan beleids- en uitvoeringskader ruimtelijke planning.

Er komt een algemeen beleids- en uitvoeringskader voor degelijke ruimtelijke planning. Daarin wordt vastgelegd hoe we onze gemeente op de lange ter

mijn duurzaam kunnen inrichten met bijzondere aandacht voor compact en betaalbaar wonen. Daarnaast worden verschillende specifieke gebieden verder ontwikkeld aan de hand van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In zo’n plan leggen we de bestemming van een gebied vast. Zo komt er een RUP voor de bedrijvenzone in de Doornlaarstraat om de ontwikkelingsmogelijkheden en ontsluiting van het terrein te bevorderen.

Er komt ook een RUP voor het centrum van Bonheiden waarin de voorschriften voor bouwprojecten worden vastgelegd. Er wordt ruimte voorzien voor kwalitatief openbaar domein met groenaanleg en aangename verblijfsruimten. Verderop zal het project Grote Heide betaalbare en sociale woningen realiseren.

Ook de Meurop-site krijgt een RUP met als nieuwe bestemming wonen, werken en recreatie. Een groot publiek park en toegang via trage wegen zullen zorgen voor een aangename leefomgeving. Als laatste volgt er ook een RUP voor de niet-ontwikkelde recreatiegrond die de grote delen beboste open ruimte in onze gemeente zal beschermen.

 • Opmaak gemeentelijk beleidsplan ruimte
 • Opmaak RUP Bonheiden Centrum
 • Opmaak RUP Meurop
 • Opmaak RUP Bedrijvenzone Doornlaarstraat
 • Opmaak RUP niet ontwikkelde delen recreatiegrond
 • Project Grote Heide
 • Omgevingshandhavingscel

11. Investering in eigen panden

Vervreemding van gebouwen die niet meer worden gebruikt en investeren in panden die nuttig zijn voor de gemeenschap.

Het bestuur investeert ook in de eigen panden. Gebouwen die niet meer worden gebruikt, worden verkocht of op een andere manier vervreemd.

Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in panden die nuttig zijn voor onze gemeenschap. Zo wordt onder andere de tribune van ’t Blikveld vernieuwd. Het bestuur investeert ook in de buitenaanleg van de technische uitvoeringsdienst om dit terrein op een milieubewuste en duurzame manier op punt te stellen.

 • Verkoop woning Peter Benoîtlaan 22
 • Verkoop Baxbos 13
 • Erfpacht Kaaskot en Infohuis
 • Erfpacht Sint Maartensberg
 • Vernieuwen tribune Blikveld
 • Buitenaanleg technische uitvoeringsdienst

Een zicht op de financiën

Hieronder vind je een beschrijving van de financiële marges waar het gemeentebestuur rekening mee moet houden.

Uitgaven voor de gewone werking

Goederen en diensten

€ 4.226.113 in 2020 (20%)

De belangrijkste kosten bij goederen en diensten zijn de elektriciteit van de openbare verlichting, de maandelijkse vergoeding van de onthaalouders en de ICT-infrastructuur.

De grootste kost is de elektriciteit van de openbare verlichting. Onze gemeente is, in samenwerking met Fluvius, sinds 2018 een project gestart waardoor stelselmatig alle openbare verlichting wordt vervangen door Ledverlichting. Bovendien zijn ook de brandregimes bijgestuurd. Hierdoor zou het verbruik en dus ook deze kost moeten dalen.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

€ 11.186.975 in 2020 (53%)

Onder deze post vallen alle personeelskosten van het gemeentebestuur. Hiervan is € 1.557.540 onderwijzend personeel ten laste van Vlaanderen.

Individuele hulpverlening door het OCMW

€ 669.030 in 2020 (3%)

De grootste kost binnen deze categorie is het leefloon dat het OCMW uitbetaalt. Afhankelijk van de situatie van de begunstigde krijgt het gemeentebestuur een bepaald deel van deze uitgave gesubsidieerd door de POD Maatschappelijke Integratie.

Andere belangrijke kosten voor het OCMW zijn de verblijfskosten van in de rusthuizen en het budget dat wordt gespendeerd aan de asielzoekers in onze Lokale Opvanginitiatieven.

Toegestane werkingssubsidies

€4.744.132 in 2020 (22%)

Dit zijn subsidies die het gemeentebestuur aan andere instellingen of organisaties geeft. De belangrijkste zijn uiteraard politie en brandweer, maar hieronder zitten nog tal van andere zaken zoals afvalverwerking, subsidies aan onze gemeentelijke vzw’s Berentrode en Krankhoeve, toelagen aan kerkfabrieken, aan jeugd-, sport en middenveldorganisaties, enz.

Inkomsten voor de gewone werking

Ontvangsten uit de werking

€ 1.061.413 in 2020 (5%)

Dit zijn vergoedingen die het gemeentebestuur krijgt voor de diensten die we leveren, zoals de opbrengsten van de dienst onthaalouders, de verkoop van warme maaltijden en de prestaties van de intergemeentelijke juridische dienst.

Fiscale ontvangsten en boetes

€ 13.217.682 in 2020 (61%)

Onder deze noemer vallen de inkomsten uit belastingen en boetes. De belangrijkste zijn de aanvullende belasting op de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de inkomsten via IVAREM (Diftar/ophaalronde + vaste bijdrage).

Werkingssubsidies

€ 6.695.285 in 2020 (31%)

Hieronder vallen o.a. de subsidies van het Gemeentefonds, Gesco-premies; en de toelagen van de Vlaamse overheid voor dienstencheques van de poetsdienst.

Recuperatie van individuele hulpverlening

€ 142.600 in 2020 (1%)

Dit is terugvordering van individuele hulpverlening toegekend door het OCMW (los van de subsidies die het gemeentebestuur hiervoor ontvangt). Het gaat onder andere om de terugvordering van de verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen, dienstverlening in speciën, leefloon en huurwaarborgen.

Financiële ontvangsten

€ 525.873 in 2020 (2%)

Onder deze noemer vallen de inkomsten die via de intercommunales binnenkomen. Deze budgetten blijven gelijk gedurende de looptijd van het meerjarenplan 2020-2025, met uitzondering van het dividend elektriciteit.