Juryleden Hof van Assisen

Voor elk nieuw proces voor het Hof van Assisen wordt een nieuwe twaalfkoppige jury samengesteld. Deze jury bestaat uit burgers die door het lot worden getrokken. De jury hoort de verhoren en pleidooien mee aan en stemt uiteindelijk mee over de schuld of de onschuld van een beklaagde. Wanneer er evenveel ja als neen stemmen zijn, zal de rechter beslissen over de schuld van de beklaagde.

voorwaarden

  • je moet ingeschreven zijn in het kiezersregister
  • je moet beschikken over politieke en burgerlijke rechten
  • je bent tussen de 28 en 65 jaar oud zijn
  • je moet kunnen lezen en schrijven
  • je mag niet veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of tot een werkstraf van meer dan 60 uur.

Personen die de taal van het proces niet spreken, worden uitgesloten. Ook onder meer politieke mandatarissen, magistraten en hoge ambtenaren kunnen geen jurylid zijn op een assisenproces.

Wat moet u doen nadat u bent opgeroepen?

Ten minste twee werkdagen voor het assisenproces worden uit de lijst van kandidaat-juryleden ten minste 60 personen opgeroepen voor de samenstelling van de jury.

De voorzitter laat het ene kandidaat-jurylid na het andere afroepen door de griffier. Kandidaat-juryleden kunnen een verzoek om vrijstelling richten aan de voorzitter, die beslist.

Kandidaat-juryleden kunnen ook worden gewraakt, zonder dat de reden kenbaar wordt gemaakt.

Uit de niet-vrijgestelde kandidaat-juryleden wordt uiteindelijk de assisenjury geloot.

De juryleden volgen voor de start van het assisenproces een informatiesessie.

Wat als u niet komt opdagen als jurylid?

Zitting hebben in een jury is een burgerplicht.

De gezworene die niet aanwezig is bij het begin van het assisenproces of die zich terugtrekt zonder toelating van de voorzitter voordat zijn taak beëindigd is, kan worden gestraft met een geldboete van 50 tot 1000 euro (artikel 316bis¬†Strafwetboek).

meer info

Meer weten over de rol van een jurylid van het Hof van Assisen