Beroep wijzigen

Sinds de invoering van de identiteitskaarten naar Europees model wordt uw beroep er niet meer op vermeld. Deze informatie en eventuele wijzigingen worden dan in het rijksregister ingebracht.

Voorwaarden

  • De informatie over het beroep in de Bevolkingsregisters verwijst naar de activiteit waaruit u de voornaamste beroepsinkomsten haalt, zonder vermelding van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of mandaat.
  • Het houden van een bepaald diploma is geen synoniem voor het beroep.
  • De informatie kan aangevuld worden met de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student).
  • Het beroep van een personeelslid van de openbare sector kan beperkt worden tot de algemene vermelding: ambtenaar, beroepsmilitair, ...
  • De eretitel van een vroeger uitgeoefend ambt wordt niet meer vermeld.

Hoe aanvragen

Stuur een mail naar dienstburgerzaken@bonheiden.be

Reglement

De gegevens die wij langs deze weg van u ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Bonheiden. Zij dienen uitsluitend om de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft u t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.