Algemene privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk voor het privacybeleid

Gemeentebestuur Bonheiden, Jacques Morrensplein 10, B-2820 Bonheiden en het OCMW Bonheiden, Baxbos 15, B-2820 Bonheiden (hierna ‘het lokaal bestuur’ genoemd) zijn verantwoordelijk voor deze privacyverklaring.

Wat is het doel van deze verklaring

In deze Algemene privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Waarop is verklaring van toepassing

Deze verklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens die we verwerken naar aanleiding van uw gebruik van onze dienstverlening.

We kunnen uw gegevens op drie manieren verzamelen

 • Het bestuur vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op.
 • Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.
 • Het bestuur ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van uw aanvraag

Welke principes hanteren we bij verwerking van persoonsgegevens

Bonheiden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Bonheiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als lokaal bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit schriftelijk of digitaal via onderstaande contactgegevens:

Schriftelijk:

Gemeentebestuur Bonheiden, Jacques Morrensplein 10, B-2820 Bonheiden, 015 50 28 00

OCMW Bonheiden, Baxbos 15, B-2820 Bonheiden, 01550 04 10

Per mail:

privacy@bonheiden.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Als overheidsinstantie waken we er over om uw gegevens uitsluitend de verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. 

In alle andere gevallen zullen we u vragen om uw toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware …)
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van diensten waarvoor het lokaal bestuur met een derde partij samenwerkt.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst of een vertrouwelijkheidsverklaring hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw rechten

U kan uw gegevens inkijken

Wilt u inzage in de gegevens die het bestuur over u verwerkt, laat het dan weten. Als u uw recht van inzage uitoefent zal het bestuur u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

U kan uw gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het bestuur over u heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten. Dit kan via https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

U kan uw gegevens laten verwijderen

U kan altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

U kan zich verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Bent u het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kan u zich daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

U kan zich verzetten tegen automatische profilering.

Het bestuur maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (logaritmes).

U kan vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U heeft het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan uzelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u aan te melden via e-ID of om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u (of in uw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn

Het lokaal bestuur bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens het lokaal bestuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Foto's (portretrecht)

Van de dienstverlening en tijdens publieke evenementen uitgaande van het lokaal bestuur kunnen overzichtsfoto’s worden gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw foto. Hiervoor neemt u best contact op via de bovenstaande contactgegevens.

Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website www.bonheiden.be, Facebook en schriftelijke publicaties.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wijziging Algemene privacyverklaring

Het lokaal bestuur kan zijn Algemene privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 maart 2019.