Woonproject Olmenlaan

De Vlaamse overheid besliste enkele jaren geleden dat alle gemeenten in Vlaanderen moeten zorgen voor voldoende sociale huisvesting op hun grondgebied. Daarom werd het ‘Bindend Sociaal Objectief’ (BSO) in het leven geroepen. Dit BSO legt vast hoeveel bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden binnen een bepaalde termijn. Bonheiden moet nog een behoorlijke inspanning doen om dit objectief te halen.

Bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in 2006, werd snel duidelijk dat er aan sociale woningen nog een tekort was. De projecten van ‘Volkswoningen van Duffel’ trachten hieraan tegemoet te komen in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen.

Olmenlaan

Dit project bevindt zich in de Olmenlaan, op een terrein dat begrensd wordt door de Olmenlaan, de Korte Hondshoekstraat en de Schoolstraat.

‘Volkswoningen van Duffel’ voorziet hier 42 woningen die gegroepeerd worden in 3 gebouwen. De gebouwen worden zo georiënteerd dat er in het midden plaats is voor een groene en open ruimte, die toegankelijk is voor de buurt. Er worden wandelpaden, zitruimtes en een petanquebaan voorzien om de sociale cohesie in de omgeving te stimuleren. Dit park zal een echte meerwaarde bieden aan de wijk.

De nadruk ligt in dit project op kleine wooneenheden met 1 of 2 slaapkamers en is dus niet gericht op grote gezinnen. De gemeente zal later nog een toewijzingsreglement opstellen met de bedoeling oudere inwoners voorrang te geven om een wooneenheid te huren.

‘Volkswoningen van Duffel’ is eigenaar van de grond en heeft dus het recht om hier te bouwen. Er was overleg tussen alle betrokken partners, nog voor de bouwaanvraag werd ingediend. Tijdens dit overleg werden strenge eisen gesteld. Een goed voorbeeld is de toevoeging van ondergrondse parkeerplaatsen, uitzonderlijk voor sociale woningen.

De gemeente kan in de omgevingsvergunning bovendien nog bijkomende voorwaarden opleggen. Obstakels die pas aan het licht komen tijdens het openbaar onderzoek kunnen zo nog aangepakt worden.

Meer informatie via Volkswoningen van Duffel