Videoverslag Raad voor maatschappelijk welzijn 26 juni 2019

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 29/05/2019: Goedkeuring

02. Raad voor maatschappelijk welzijn - Huishoudelijk reglement: Wijziging

03. Raad voor maatschappelijk welzijn - Vervanging voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn bij tijdelijke afwezigheid of belangenvermenging: Kennisneming

04. Financiën - Jaarrekening dienstjaar 2018: Vaststelling

05. Financiën - Budgetwijziging 2019/01: Vaststelling

06. Financiën - Controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen: vrijstelling van de voorgeschreven verplichtingen

07. Financiën - Voorwaarden waaronder de financieel directeur de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole uitoefent: Bepaling

08. Overheidsopdrachten - Begrip dagelijks bestuur: Vaststelling

09. Overheidsopdrachten - Machtiging aan de gemeente om in naam en voor rekening van het OCMW op te treden voor de overheidsopdracht “Ramen lappen gebouwen 2019- 2023": Akkoord

10. Organisatiebeheersing – Kader en project: Goedkeuring