Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn en Gemeenteraad 28 april 2021

Raad voor maatschappelijk welzijn

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 31/03/2021: Goedkeuring

02. Raad voor maatschappelijk welzijn - Huishoudelijk reglement: Aanpassingen

03. Patrimonium - Verkoop campus "Den Olm" Schoolstraat 55: Goedkeuring

04. Patrimonium - Verkoop perceel Spuibeekweg Keerbergen: Goedkeuring

05. Plaatsbehoeften diensten OCMW

Gemeenteraad

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 31/03/2021: Goedkeuring

02. Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement: Aanpassingen

03. Sociaal beleid - Addendum samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid i.v.m. contact- en bronopsporing COVID-19-pandemie: Goedkeuring

04. Ruimtelijke ordening - Vernietiging Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) nr. 5 " Grote Heide - Herneming" door de Raad van State en kantmelding notulen gemeenteraad 31/10/2018: Kennisneming

05. Erfgoed en Natuur - Doorstart project "Opmaak Landschapsbeheersplan Bruinbeekvallei": Goedkeuring en gunning

06. Patrimonium - Beheersplan kerkhof Sint-Martinus: Goedkeuring

07. Patrimonium - Akte grondafstand Boslaan: Goedkeuring

08. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Aanstellen toezichter rioleringswerken" en wijze van gunning: Vaststelling

09. Overheidsopdrachten - Scanning analoge bouwdossiers via de aankoopcentrale TMVS - servicecentrum Creat: Akkoord

10. Mobiliteit - Samenwerkingsovereenkomst betreffende inrichting ruiter- en menroute: Goedkeuring

11. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 18/06/2021: Standpuntbepaling

12. Fietsrapport

13. Tuinrangers

14. Cowerkplekken

15. Fusievoorstel in het kader van de fusie door overneming van de besloten vennootschap Feestzaal Sint-Martinus door het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Bonheiden: Goedkeuring

16. Gevonden fietsen

17. Zomerscholen