20200624 Videoverslag Gemeenteraad en Raad voor maatschappelijk welzijn 24 juni 2020

Raad voor maatschappelijk Welzijn

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 28/05/2020: Goedkeuring

02. Financiën - Jaarrekening dienstjaar 2019: Vaststelling

03. Financiën - Kaderreglement tarieven dienstencentrum: Vaststelling

04. Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Bonheiden en het agentschap integratie en inburgering: Goedkeuring

05. Senioren - Dienstverlening thuiszorgdiensten: Kennisneming

06. Lokale armoedebestrijding en consumptiebudget

Gemeenteraad

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 27/05/2020: Goedkeuring

02. Financiën - Jaarrekening 2019: Vaststelling

03. Financiën - OCMW-Jaarrekening 2019: Goedkeuring

04. Financiën - Bestek "Aangaan van een lening, dienstjaar 2020": Goedkeuring

05. Overheidsopdrachten - Meerjarige raamovereenkomst provincie Antwerpen inzake aanbrengen wegmarkeringen: Toetreding

06. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Asfalteringswerken dienstjaar 2020" en wijze van gunning: Vaststelling

07. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Realisatie van een groendak op GC 't Blikveld” en wijze van gunning: Vaststelling

08. Patrimonium - Koopovereenkomst grondverwerving Weynesbaan: Goedkeuring

09. Ruimtelijke ordening - Masterplan Bonheiden-centrum: Goedkeuring

10. Ruimtelijke ordening: Beslissing over de zaak van de wegen - Tracé en grondafstand Rijmenamseweg 182-184 en het niet realiseren van de rooilijn Rijmenamseweg: Goedkeuring

11. Ruimtelijke ordening - Realisatie bestemming openbaar domein Kraaivenstraat 8: Goedkeuring

12. Ruimtelijke ordening - Overeenkomst houdende valorisatie en herinventarisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed: Goedkeuring

13. Leefmilieu - Nieuwe kaderovereenkomst IVERLEK - FLUVIUS: Goedkeuring

14. Jeugd - Reglement actie Krank streaming: Goedkeuring

15. Toerisme - Samenwerkingsovereenkomst Landschapsdokters: Goedkeuring

16. Begraafplaatsen - Aanvraag ontgraving en herbegraving: Verlening

17. Organisatie - Begrip dagelijks personeelsbeheer: Goedkeuring

18. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 25/06/2020: Standpuntbepaling

19. Welvaartsfonds, aka Win Win lening en vriendenkapitaal

20. Alle kinderen horen erbij!

21. Fietspaden dorp Bonheiden

22. Bronbemalingen