Videoverslag Gemeenteraad 29 april 2020

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 19/02/2020: Goedkeuring

02. Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Akteneming

03. Openbare gezondheid - Politieverordeningen van de burgemeester om de verdere verspreiding van het corona-virus COVID-19 tegen te gaan: Bekrachtiging

04. Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst lokaal bestuur BonheidenImeldaziekenhuis: Goedkeuring

05. Welzijn - EDC-beleid: Goedkeuring

06. Financiën - Toelage aan Huisartsenwachtpost regio Heist vzw voor tussenkomst voor triage-centrum COVID-19 huisartsen: Toekenning

07. Financiën - Overeenkomst om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging: Goedkeuring

08. Natuur - Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Landschap Rivierenland Bonheiden Boomt/uitwerken ondersteuning voor onderhoud beeldbepalende bomen: Goedkeuring

09. Mobiliteit - Aanvullend verkeersreglement: Aanpassingen

10. Mobiliteit - Samenwerkingsovereenkomst ‘Correcte snelheid, digitaal belonen' met Dijledonk: Goedkeuring

11. Ruimtelijke Ordening - Realisatie van het publiek domein ter hoogte van Brugstraat 1

12. Ruimtelijke Ordening - Plaatselijk verbreden wegtracé Vijverstein 6: Standpuntbepaling

13. Ruimtelijke ordening - Nominatieve samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): Aanpassing

14. Overheidsopdrachten - Kantmelding gemeenteraadsbesluit 19/02/2020 houdende vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdracht "Vernieuwen van het dak Krankhoeve" en de wijze van gunning: Kennisneming

15. Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst aanleg verbindingsriolering Peulisbaan: Goedkeuring

16. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Leerlingenvervoer 2020-2021" en wijze van gunning: Vaststelling

17. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Leveren en plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen via burgerparticipatie" en wijze van gunning: Vaststelling

18. Overheidsopdrachten - Meerjarige raamovereenkomst die de federale politie sloot inzake leveringen voor de aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning: Toetreding

19. Personeel - Samenwerking met Poolstok rond "Flexibele arbeid": Goedkeuring

20. Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst wegen-, riolering- en omgevingswerken sociaal woningbouwproject Olmenlaan: Goedkeuring

21. Patrimonium - Akte vestigen erfdienstbaarheden percelen Dijleweg: Goedkeuring

22. Patrimonium - Koopovereenkomsten grondverwervingen Weynesbaan: Goedkeuring

23. Sport - Actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst EVA vzw Berentrode - gemeente Bonheiden: Goedkeuring

24. Sport - Nominatieve subsidie KV Bonheiden: Toekenning

25. Personeel - Verwerkingsovereenkomst Gemeente/Poolstok: Goedkeuring

26. Personeel - Gezamenlijke deontologische code personeel gemeente/OCMW: Vaststelling

27. Personeel - Wijziging rechtspositieregeling: Principieel akkoord

28. Personeel - Arbeidsreglement: Wijziging

29. Onderwijs - Kader voor maatregelen in het kader van het flankerend onderwijsbeleid: Goedkeuring

30. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap Berentrode: Wijziging nominatieve aanduiding van de afgevaardigden van de fracties in de organen van EVA Berentrode: Kennisneming en afvaardiging

31. Intergemeentelijke samenwerking - Overeenkomst intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging Anker: Goedkeuring

32. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 12/06/2020: Standpuntbepaling

33. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS van 16/06/2020: Standpuntbepaling

34. Burgerlijke stand - Voltrekken huwelijk op zondag: Toestemming

35. Energieprojecten semi-publieke gebouwen

36. Hogenopstal fase 3

37. Oprichting gemeentelijke taskforce “Bonheiden Pandemieproof “

38. Mondmaskers voor onze inwoners

39. Openstellen gemeentelijke infrastructuur voor de scholen

40. Laptops voor onze leerlingen

41. Cultuur en Cultuurondersteuning tijdens Coronatijden

42. Horizonbon Bonheiden

43. Gasboetes voor beperkte snelheidsovertredingen