Verzoekschriften aan de organen van de gemeente

Iedere burger heeft het recht gemotiveerde verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de organen van de gemeente (volgens artikel 201 van het Gemeentedecreet).

Voorwaarden

Het verzoekschrift moet aangetekend verstuurd worden naar de gemeente, aan het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.

De organen van de gemeente beoordelen de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Een verzoekschrift is niet ontvankelijk als:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • de tekst ervan een loutere mening is en geen concreet verzoek;
  • de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  • het taalgebruik beledigend is;
  • het een onderwerp betreft dat niet tot de bevoegdheid behoort van de gemeente;
  • het verzoekschrift niet is opgesteld in het Nederlands. 

De gemeenteraad formuleert binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.