Belasting op tweede verblijven

Wij heffen een belasting op tweede verblijven.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf op 1 januari van het belastingjaar.

Hoe aanvragen

De belastingplichtige moet uiterlijk 30 dagen na de jaarlijkse verzending door het gemeentebestuur van het aangifteformulier, het formulier ingevuld en ondertekend terugzenden aan de gemeente. In geval van eigendoms- of gebruiksverwerving in de loop van het jaar, dient aangifte binnen de maand te geschieden, op initiatief van de verwerver.

Kostprijs

€ 372 per tweede verblijf en per jaar

Meer info

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18/12/2019.
Bekendmaking op de website op 23/12/2019.