Toelagereglement in relatie tot de kohierbelasting op de aan het rioolnet aangesloten of aansluitbare woongelegenheden en gebouwen

In bepaalde gevallen kent de gemeente een korting toe op de rioolbelasting.

Voor wie

Als u recht hebt op een verhoogde tegmoetkoming voor geneeskundige verzorging op basis van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14/07/1994 kan u een vermindering genieten voor de rioolbelasting.

Kostprijs

€ 7,50

Afhandeling

Normaal gezien wordt de vermindering automatisch toegepast bij de inkohiering op basis van gegevensuitwisseling met de kruispuntbank voor sociale zekerheid. Dan moet u niets meer indienen.

Indien u meent dat u ten onrechte geen vermindering zou genoten hebben kan u zelf ook een attest voorleggen van het ziekenfonds, waaruit blijkt dat u op 1 januari van het belastingjaar geniet van de verhoogde tegemoetkoming overeenkomstig artikel 37, paragraaf 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14/07/1994.