Subsidies en fiscale voordelen via het beheerplan

Als je een goedgekeurd beheerplan hebt, krijg je recht op tal van subsidies, bijvoorbeeld voor het verbeteren van graslanden en bebossing of het creëren van een optimaal leefgebied voor vogels. Je krijgt zowel subsidies voor het beheer, zoals jaarlijks hooien, als voor investeringen zoals bosuitbreiding of het plaatsen van een begrazingraster. Je krijgt subsidies voor onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten aan je bouwwerken. De subsidies kunnen sterk oplopen.

Subsidies natuurbeheerplan

Kies je voor type 1 natuurbeheerplan, dan krijg je jaarlijks een subsidie indien je je perceel openstelt voor publiek. Meer informatie vind je op https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/toegankelijkheid/subsidies-om-terreinen-toegankelijk-te-maken-en-te

Kies je voor een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, dan krijg je een jaarlijkse beheersubsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden. Meer informatie vind je hier: https://www.natuurenbos.be/basissubsidie

Bosgroep Antwerpse Gordel en Regionaal Landschap Rivierenland helpen je bij de opmaak va je subsidiedossier.

Subsidies erfgoed

Laat je landschappelijk, bouwkundig en archeologisch erfgoed opnemen in het beheersplan, dan kan je beroep doen op meerdere subsidies:

Je kan een erfgoedpremie aanvragen. De grootte van het bedrag hangt onder meer af van het type erfgoed en het type eigenaar. Het basispercentage bedraagt 40%. Deze lijst geeft je een idee van de werken die in aanmerking komen voor de premie.

Je kan ook een onderzoekspremie aanvragen, of beroep doen op de erfgoedlening.

Meer info op https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-financiele-ondersteuning-krijgen

IOED IGEMO, het kennis- en aanspreekpunt voor onroerend erfgoed in de regio, helpt je mee je weg te vinden in dit subsidielandschap.

Fiscale voordelen

Een goedgekeurd beheerplan geeft je ook recht op een aantal fiscale voordelen.

Voor het erfgoedgedeelte:

-Vermindering personenbelasting https://www.onroerenderfgoed.be/vermindering-personenbelasting

-Verlaging verkoop en schenkbelasting https://www.onroerenderfgoed.be/verlaging-verkooprecht-en-schenkbelasting

Voor het natuurgedeelte heb je fiscale voordelen m.b.t. de onroerende voorheffing, de erfbelasting, de schenkbelasting en de verkooprechten (https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_fiscale_voordelen_natuurbeheerplan.pdf)