Reglement #2820solidair-cheque

1. Iedere Bonheidense handelaar, bedrijf of vrije beroeper of iedere regelmatige marktkramer op de Bonheidense woensdagmarkt, die als gevolg van de federale COVID19-maatregelen zijn/haar bedrijvigheid volledig moest opschorten of minstens aanzienlijk moest terugschroeven gedurende een periode van minstens 4 weken in de periode maart/april 2020, komt in aanmerking voor opname in de lijst van #2820solidair-cheque-genieters.

2. Om opgenomen te worden in de lijst van #2820solidair-cheque-genieters dient een handelaar, bedrijf of vrije beroeper of een regelmatige marktkramer zelf een aanvraag in te dienen via het hiertoe voorziene aanvraagformulier op de website van de gemeente Bonheiden.
Om ontvankelijk te zijn, dient een aanvraag ingediend te worden vóór 10 juni 2020.
Om aanvaard te worden, dient een ontvankelijke aanvraag te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Als zelfstandige ondernemer of als onderneming ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Onderneming, met vestiging op het grondgebied van de gemeente Bonheiden of als marktkramer een vaste plaats te hebben op de woensdagmarkt te Bonheiden;
  • Reële actieve bedrijfsvoering vóór maart 2020 (bij twijfel kunnen boekhoudkundige stukken opgevraagd worden);
  • Sluiting van vestiging op het grondgebied Bonheiden gedurende minstens 4 weken in de periode maart/april 2020 als gevolg van de federale COVID19-maatregelen (eventuele initiatieven inzake huis-aan-huisbedeling of afhaal vormen geen uitsluitingsgrond);

3. De gemeente Bonheiden voorziet 30.000 #2820solidair-cheques met een waarde van € 10,00 per cheque.

Per 10 juni 2020 wordt aan elk door in de lijst van #2820solidair-cheque -genieters aanvaarde Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer een gelijk contingent aan #2820solidair-cheques toegekend.

Zo de 30.000 #2820solidair-cheques niet evenredig kunnen verdeeld worden onder de Bonheidense handelaars, bedrijven, vrije beroepers of vaste marktkramers in de lijst van #2820solidair-cheques-genieters, wordt het ondeelbaar restant ingehouden en dus niet verdeeld.

4. Iedere inwoner van Bonheiden zal tussen 10 juni 2020 en 30 september 2020 de mogelijkheid hebben één of meerdere #2820solidair-cheques ter waarde van € 10,00 aan te kopen.

Iedere inwoner van Bonheiden zal maximaal 10 cheques van eenzelfde Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer, en voor maximaal 50 cheques in totaal kunnen aankopen.

De intekening in een cheque is pas voltooid na betaling van € 7,50 conform de gemeentelijke betaalinstructies welk zullen gegeven worden.
Pas na ontvangst van het bedrag van € 7,50 door de gemeente Bonheiden zal de cheque in kwestie definitief toegewezen zijn.

Bij gebrek aan ontvangst van betaling binnen een termijn van 7 dagen, vervalt de intekening.
Zodra ingetekend is op het volledige contingent aan #2820solidair-cheques van eenzelfde Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer, zijn van deze Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer, geen #2820solidair-cheques meer beschikbaar.

Iedere inwoner van Bonheiden kan de #2820solidair-cheque gebruiken voor zichzelf, schenken als cadeaubon of schenken aan het OCMW die deze #2820solidair-cheque dan zal verdelen onder de minst-bedeelden van Bonheiden.

5. De volgende personen kunnen niet voor een deelnemende handelaar #2820solidair-cheques aankopen: de handelaar zelf, de natuurlijke of rechtspersoon, de bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, commissarissen, vaste vertegenwoordigers, personeelsleden, verbonden ondernemingen, de echtgenoten, descendenten en ascendenten van één van boven vermelde Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer.

6. Na ontvangst van betaling van € 7,50, wordt de #2820solidair-cheque in kwestie, ter waarde van € 10,00 overgemaakt aan de intekenende inwoner van Bonheiden.

Parallel wordt een bedrag van € 10,00 overgeschreven naar de bankrekening van de Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer, bij wie de #2820solidair-cheques in kwestie kan besteed worden. Dit betreft enerzijds de ontvangen betaling ten bedrage van € 7,50 en anderzijds een eigen gemeentelijke bijdrage, bij wijze van opleg, ten bedrage van € 2,50 per cheque.

7. Elke #2820solidair-cheque kan besteed worden tot 31 december 2020 bij de desbetreffende Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper en vaste marktkramer. Ongebruikte en vervallen #2820solidair-cheques worden niet terugbetaald.

Elke deelnemende Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer, verbindt zich rechtstreeks ten aanzien van intekenende Bonheidenaars met betrekking tot de bestedingsmogelijkheid van de #2820solidair-cheque ten bedrage van € 10,00 voor wat betreft het geheel van zijn diensten en/of goederen.

De #2820solidair-cheque kan evenwel nooit ingeruild worden voor geld bij de handelaar.
De gemeente Bonheiden stelt louter de #2820solidair-cheques ter beschikking en kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in de relatie Bonheidense
handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer, enerzijds en intekenende Bonheidenaars anderzijds.

8. In geval van betwistingen of discussie over de toepassing van het reglement neemt het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.