Gemeentelijk RUP Doornlaarstraat

Met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Doornlaarstraat’ zal het BPA nr. 19 ‘Meiboomstraat’ van 1985 vervangen worden.

Een RUP is een plan waarin de bestemming van de percelen wordt vastgelegd zodat duidelijk wordt wat wel of niet kan vergund worden eens het RUP is goedgekeurd.

De startnota is de eerste stap in de procedure voor het opmaken van een RUP en heeft als doel de bevolking te informeren en de doelstelling van het plan toe te lichten tijdens een publieke raadpleging. In de procesnota worden onder meer de verschillende stappen van de te volgen procedure beschreven.

De doelstelling van het RUP Doornlaarstraat is tweeledig

Enerzijds heeft het RUP tot doel om de verouderde voorschriften van het bestaande BPA nr. 19 ‘Meiboomstraat’ van 1985 te actualiseren. Anderzijds heeft het RUP tot doel om de onbenutte zone aan de westelijke zijde van het bedrijventerrein te verplaatsen naar de straatzijde van de Doornlaarstraat, zodat het bedrijventerrein een logischere ruimtelijke schikking heeft en aan een uitgeruste straat ligt. Er zullen ook hedendaagse voorschriften opgesteld worden om een duurzaam bedrijventerrein te kunnen realiseren.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging over deze documenten loopt van 3 september tot en met 1 november 2020. De documenten liggen gedurende deze termijn ter inzage in het gemeentehuis, Jacques Morrensplein 10 te Bonheiden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is dergelijke inzage in het gemeentehuis slechts mogelijk op afspraak via ruimtelijkeordening@bonheiden.be of 015 50 28 35.

Er wordt eveneens een participatiemoment met loketfunctie georganiseerd op 24 september 2020 tussen 15.00 en 19.00 uur. Hiervoor moet eveneens vooraf een afspraak gemaakt worden via ruimtelijkeordening@bonheiden.be of 015 50 28 35. Tijdens deze afspraak worden uw vragen beantwoord. 

U mag tot en met 1 november 2020 uw reacties en opmerkingen kenbaar maken. Dit kan op drie manieren:

  • Via e-mail naar ruimtelijkeordening@bonheiden.be
  • Via aangetekende zending ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.
  • Via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.
maandag 17 augustus 2020 11.41 u.