RUP 2: Bonheiden-centrum

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bonheiden centrum wil enerzijds het woongebied verder detailleren i.f.v. een kwaliteitsvolle verdichting en anderzijds een niet ontwikkeld woonuitbreidingsgebied (Vennebosschen) omvormen tot een open ruimte bestemming.

Aan de hand van een SWOT-analyse werden de sterktes en kansen van het centrum in kaart gebracht, zoals een mooi aanbod aan gemeenschaps- en zorgvoorzieningen, een uitgebreid cultureel aanbod, een actief verenigingsleven in en rond het dorp. Samen met de wekelijkse markt geven de handelszaken een sterk handelskarakter aan het dorp dat bezoekers aantrekt en bewoners voorziet in hun basisbehoeften. Maar ook enkele binnengebieden lenen zich tot de ontwikkeling van kwaliteitsvolle woonprojecten. In het hart van het dorp heeft de August Gillé-tuin de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijke groene publieke plek die het dorp typeert en meer in relatie brengt met de omliggende groene open ruimte.

Keuzes en afbakeningen

Anderzijds worden de knelpunten en bedreigingen belicht zoals een stijgend aantal schaalvergrotende bouwprojecten, ten nadele van klassieke woningen, waarbij de oude dorpsstructuur wordt bedreigd. De bewoners vinden het jammer dat authentieke elementen van het dorp verloren gaan. Door de stijgende woondensiteit stijgt ook de mobiliteitsdruk, waarbij vooral de auto momenteel het straatbeeld domineert ten koste van fiets- en voetgangersverkeer. Bovendien is er weinig ruimte voor groen in het dorp zelf. Met deze info zijn de gemeente en het studiebureau aan de slag gegaan. In het RUP willen we duidelijke keuzes en afbakeningen maken op het vlak van bouwordes, meergezinswoningen, handelszaken, bouwlagen, fiets-& parkeernormen, trage wegen, fietstrajecten en -infrastructuur, (meer) ruimte voor openbaar domein en openbaar groen en snelheidsregimes.

Overlegstructuur

Om een gedragen RUP te maken, ijvert het gemeentebestuur voor een duidelijke overlegstructuur waarbij communicatie en participatie voorop staan. Het is onze wens om een getrapt besluitvormingsproces te voeren, met voorbereidingen en beslissingen op de aangewezen niveaus. Tegelijkertijd wil het gemeentebestuur van bij het begin de omwonenden van het plangebied in het proces betrekken. In 2016 en 2017 werden al 3 informele overlegmomenten met bewoners, handelaars en gebruikers georganiseerd om te luisteren naar hun mening. Er werd gepeild naar bezorgdheden en verwachtingen en mogelijke randvoorwaarden die zij belangrijk achten. Met dit participatieproces liep Bonheiden al vooruit op de nieuwe RUP-procedure, die sinds kort van kracht is.

Startnota wordt scopingnota

Voor de procesnota en startnota voor het RUP ‘Bonheiden-centrum’, een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Bonheiden, werden onze inwoners geraadpleegd. Jullie ideeën en opmerkingen en die van adviesinstanties werden door het gemeentebestuur gewikt en gewogen en meegenomen in de scopingnota met volgende punten:

  1. Samenvatting van de voornaamste aanpassingen n.a.v. de publieke consultatie
  2. Doelstellingen van het RUP
  3. Situering en afbakening van het plangebied
  4. Juridische context
  5. Relatie met relevante beleidsplannen
  6. Beschrijving van de onderzochte alternatieven met voor- en nadelen
  7. Analyse van mogelijk te onderzoeken effecten
  8. Mogelijke inzet van instrumenten naast het RUP