RUP 18: Meurop

Ten oosten van het centrum van Rijmenam bevindt zich een industriegebied voor milieubelastende activiteiten. Vroeger zat hier meubelfabriek MEUROP. Het bedrijf werd echter in 1980 failliet verklaard, waarna de bedrijfsgebouwen leeg kwamen te staan.

De gemeente heeft in haar toekomstige ruimtelijke visie bepaald om de activiteiten op deze site af te bouwen en de bestemming industrie te herbestemmen. In 2019 keurde het bestuur een masterplan goed met voorwaarden voor de herinrichting. Op basis van het masterplan en de toekomstige visie werkt de gemeente aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de bestemming van het gewestplan kan wijzigen. De doelstelling is het creëren van een gemengde woonwijk met ook werken en sport, aandacht voor groene publieke ruimte, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Start- en procesnota

Een eerste stap in de procedure betreft de opmaak van een start- en procesnota. In de startnota worden onder meer de context, de doelstellingen, de alternatieven en de wijze waarop de milieueffecten onderzocht worden, beschreven. De procesnota beschrijft de planningsprocedure en de verschillende processtappen.

Meer informatie vind je in onderstaand filmpje en de bijlagen.

Onze inwoners werden in 2021 geraadpleegd over de start- en procesnota. Op 15 juni 2021 vond hierover het online vragenuurtje plaats. 

Scopingnota

Alle ideeën en opmerkingen van zowel de burgers als van de adviesinstanties werden door het gemeentebestuur gewikt en gewogen. De inspraakreacties en adviezen en het standpunt dat het gemeentebestuur hierover heeft ingenomen, werden opgenomen in de scopingnota. Op 27/09/2022 heeft het gemeentebestuur de scopingnota goedgekeurd. De goedgekeurde scopingnota is terug te vinden in de bijlagen.

Voorontwerp

Vervolgens is een voorontwerp-RUP opgemaakt voor het volledige plangebied. Het voorontwerp-RUP bestaat uit volgende documenten:

  • toelichtingsnota met kaartenbundel
  • aanzet grafisch plan
  • aanzet stedenbouwkundige voorschriften

Deze documenten werden voorgelegd aan de hogere overheden en vereiste adviesinstanties, die binnen een vastgelegde termijn hun advies hebben uitgebracht. Al deze adviezen werden verzameld, geëvalueerd en verwerkt in een ontwerp-RUP.

Ontwerp

Het ontwerp-RUP Meurop is vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad van Bonheiden voor voorlopige vaststelling. Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp-RUP onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 kalenderdagen. Tijdens deze periode wordt eveneens een infomoment georganiseerd.

Het ontwerp-RUP Meurop bestaat uit:

Ook de procesnota is opnieuw aangevuld.

Het ontwerp-RUP Meurop werd op 29/05/2024 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Bonheiden. Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 12 juni 2024 tot en met zaterdag 10 augustus 2024.

De infomarkt vindt plaats op 26/06/2024 van 16u30 tot 19u30 in de kantine van VC Rijmenam, Dijleweg 60/62, 2820 Bonheiden. Om 16u30 en 18u zal telkens een presentatie gegeven worden. Nadien kunnen er vragen gesteld worden.

De documenten zijn terug te vinden in de bijlagen onderaan op deze pagina. Het volledige dossier kan u eveneens raadplegen op het DSI-platform:

DSI - Detail - Meurop (vlaanderen.be) 

Wenst u de documenten op papier in te kijken of heeft u vragen?
U kan steeds terecht bij de dienst Omgeving van gemeente Bonheiden, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden, na het maken van een afspraak. Dit kan via het online afsprakenloket, via mail aan omgeving@bonheiden.be of na telefonisch contact via 015/50 28 37.

Tot en met zaterdag 10 augustus 2024 kan u adviezen, opmerkingen of bezwaren formuleren en bezorgen via aangetekende zending ter attentie van de GECORO, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden of deze tijdens de openingsuren tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis (openingsuren: Algemeen onthaal - contact & openingsuren - Gemeente Bonheiden).

Hoe verloopt het verder?

Na het openbaar onderzoek zal de GECORO de ingekomen bezwaren, adviezen en opmerkingen behandelen en een advies uitbrengen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad dient binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een standpunt in te nemen over het advies van de GECORO en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast te stellen.

Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad wordt het gemeenteraadsbesluit, het RUP en het volledige advies van de GECORO bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen en aan het Departement, die over een termijn van vijfenveertig dagen beschikken om het besluit van de gemeenteraad eventueel te schorsen en/of vernietigen.

Wordt het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet (tijdig) geschorst of vernietigd, dan wordt het binnen de 60 dagen na de definitieve vaststelling bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website.

Het RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadbeslissing in het Belgisch Staatsblad.