RUP Bonheiden centrum

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bonheiden centrum wil enerzijds het woongebied verder detailleren i.f.v. een kwaliteitsvolle verdichting en anderzijds een niet ontwikkeld woonuitbreidingsgebied (Vennebosschen) omvormen tot een open ruimte bestemming.

Aan de hand van een SWOT-analyse werden de sterktes en kansen van het centrum in kaart gebracht, zoals een mooi aanbod aan gemeenschaps- en zorgvoorzieningen, een uitgebreid cultureel aanbod, een actief verenigingsleven in en rond het dorp. Samen met de wekelijkse markt geven de handelszaken een sterk handelskarakter aan het dorp dat bezoekers aantrekt en bewoners voorziet in hun basisbehoeften. Maar ook enkele binnengebieden lenen zich tot de ontwikkeling van kwaliteitsvolle woonprojecten. In het hart van het dorp heeft de August Gillé-tuin de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijke groene publieke plek die het dorp typeert en meer in relatie brengt met de omliggende groene open ruimte.

Keuzes en afbakeningen

Anderzijds worden de knelpunten en bedreigingen belicht zoals een stijgend aantal schaalvergrotende bouwprojecten, ten nadele van klassieke woningen, waarbij de oude dorpsstructuur wordt bedreigd. De bewoners vinden het jammer dat authentieke elementen van het dorp verloren gaan. Door de stijgende woondensiteit stijgt ook de mobiliteitsdruk, waarbij vooral de auto momenteel het straatbeeld domineert ten koste van fiets- en voetgangersverkeer. Bovendien is er weinig ruimte voor groen in het
dorp zelf. Met deze info zijn de gemeente en het studiebureau aan de slag gegaan. In het RUP willen we duidelijke keuzes en afbakeningen maken op het vlak van bouwordes, meergezinswoningen, handelszaken, bouwlagen, fiets-& parkeernormen, trage wegen, fietstrajecten en -infrastructuur, (meer) ruimte voor openbaar domein en openbaar groen en snelheidsregimes.

Overlegstructuur

Om een gedragen RUP te maken, ijvert het gemeentebestuur voor een duidelijke overlegstructuur waarbij communicatie en participatie voorop staan. Het is onze wens om een getrapt besluitvormingsproces te voeren, met voorbereidingen en beslissingen op de aangewezen niveaus. Tegelijkertijd wil het gemeentebestuur van bij het begin de omwonenden van het plangebied in het proces betrekken. In 2016 en 2017 werden al 3 informele overlegmomenten met bewoners, handelaars en gebruikers georganiseerd om te luisteren naar hun mening. Er werd gepeild naar bezorgdheden en verwachtingen en mogelijke randvoorwaarden die zij belangrijk achten. Met dit participatieproces liep Bonheiden al vooruit op de nieuwe RUP-procedure, die sinds kort van kracht is.

Kom naar het consultatiemoment

Op dinsdag 20 maart om 20 u. in ‘t Blikveld kom je alles te weten over de visie van het bestuur voor het plangebied en de ruimtelijke kwaliteiten en ambities die beoogd worden. Een visie gestoeld op de input van bewoners en de SWOT-analyse. Als basis wordt de startnota gehanteerd. We voeren het gesprek a.d.h.v. concrete concepten en inrichtingsschetsen, begeleid door een externe gespreksleider.

Inzage

De startnota en procesnota voor het RUP Bonheiden-centrum liggen van 15 maart t.e.m. 13 mei ter inzage op het gemeentehuis of digitaal via www.bonheiden.be. Je kan tot 13 mei schriftelijk je reactie kenbaar maken via e-mail naar ruimtelijkeordening@bonheiden.be, via aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.

dinsdag 20 maart 2018 12.30 u.