RUP 6: Zonevreemde bedrijven

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2015.

De regelgeving inzake milieueffectenrapportage voorziet dat bij de opmaak van elk ruimtelijk uitvoeringsplan, het plan wordt gescreend op elementen die dermate betekenisvolle milieu-effecten zouden kunnen hebben, zodat de opmaak van een plan-MER noodzakelijk is. In dergelijk plan worden de milieu-effecten grondiger bestudeerd en geëvalueerd. Zo nodig kunnen milderende maatregelen worden voorgesteld in het plan-MER.

Voor dit gemeentelijk RUP werd geconcludeerd dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet noodzakelijk is. Je kan de screeningsnota en de beslissing van de Vlaamse overheid raadplegen op http://www.mervlaanderen.be/ en in het gemeentehuis van Bonheiden.