REGLEMENT BELASTING OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De gemeente heft met ingang van 01/01/2018 voor de aanslagjaren 2018 en 2019 een belasting op de meldingen en aanvragen bedoeld in:

  • het Decreet van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning
  • het Koninklijk Besluit van 23/09/1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen
  • het Koninklijk Besluit van 20/07/2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant.

Kostprijs

De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype (€2), welk bedrag nog wordt verhoogd met een bedrag per procedurestap (€3).

(zie bijgevoegd belastingreglement)

Meer info

Op 31 mei 2017 nam de gemeenteraad dit besluit. het werd op de website gepubliceerd op 12/06/2017.