Belasting op het huis aan huis verspreiden van reclamedrukwerk

De gemeente heft een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die geldt als de verantwoordelijke uitgever van het reclamedrukwerk. Ook de verspreider en indien deze niet gekend is, degene onder wiens handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de belasting.

Voorwaarden

Van de belasting zijn vrijgesteld:

  • Publicaties van publiekrechtelijke personen
  • Publicaties van socio-culturele , politieke- en sportverenigingen
  • Publicaties van scholen, die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente Bonheiden
  • Publicaties kleiner of gelijk aan 1 A4 blad.

Hoe aanvragen

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden minstens 3 werkdagen voor de verspreiding aangifte te doen bij het gemeentebestuur van de gegevens benodigd voor de belastingberekening.

Bij gebrek aan aangifte, bij onvolledige , onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 100% van de totale basisbelasting worden toegepast en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld volgens onderstaande indeling per bedeling van een publicatie en dit per begonnen 100-tal bedeelde exemplaren.

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van de pagina’s geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.

  • Bedeling van een niet-geadresseerd reclameblad met een oppervlakte groter dan 1 A4–blad (d.i. 2 A4 bladzijden), doch maximum 25 bladen of een equivalent hiervan: € 2,60 met een minimum van € 50
  • Bedeling van een niet-geadresseerd reclameblad met een oppervlakte groter dan 25 A4-bladen doch maximum 100 A4 bladen of een equivalent hiervan: € 5,10 met een minimum van € 97.
  • Bedeling van een niet-geadresseerd reclameblad met een oppervlakte groter dan 100 A4-bladen of een equivalent hiervan: € 7,70 met een minimum € 147.

Voorbeelden:

  • Je verdeelt een folder op A3-formaat op 1900 exemplaren in de deelgemeente Rijmenam. De belasting bedraagt: € 2,60 x 19 = € 49,40, maar hiervoor geldt een minimum van € 50. Anders gezegd, de belasting bedraagt € 50.

  • Je verdeelt een folder op A-4 formaat voor- en achterkant bedrukt, bestaande uit 1 blad. Je dient geen belasting te betalen.

  • Je verdeelt een magazine van net 100 A4-bladen (dus 100 A4 bladzijden voor- en achterkant bedrukt) op 4994 exemplaren. De belasting bedraagt: € 5,10 x 50 = € 255