Publieke inspraak over het plan-MER

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Je kan de nota downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be. Je kan de nota ook inkijken op het gemeentehuis (Jacques Morrensplein 10, Bonheiden) en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel.

Je kan je opmerkingen tot en met 18 juni bezorgen:

  • Via brief gericht aan het Departement Omgeving, dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • Via het mailadres mer@vlaanderen.be met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259) in de titel;
  • Via brief gericht aan het gemeentebestuur van Bonheiden, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage vind je op www.mervlaanderen.be of bel het gratis nummer 1700.

vrijdag 19 april 2019 8.48 u.