Wanneer kan je bij volmacht stemmen?

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. In dat geval kan een andere kiezer in jouw naam stemmen door hem/haar volmacht te geven. Jij bent de volmachtgever, hij/zij is de volmachtkrijger.

Als je niet kan gaan stemmen door één van onderstaande redenen en je wenst geen volmacht te geven, dan moet je alle attesten zelf bewaren.

Je hebt 2 documenten nodig om een volmacht te geven:

  • Het volmachtformulier
  • Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest je nodig hebt, hangt af van de reden waarom je volmacht geeft.

Je bent in België, dan kan je volmacht geven in volgende gevallen:

  • Je moet op de dag van de verkiezingen werken: je voegt een attest toe van de werkgever met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.
  • Medische redenen: je bent niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe brengen: je voegt een medisch attest bij de volmacht. OPGELET: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven. 
  • Schipper, marktkramer of kermisreiziger: je voegt bij de volmacht een attest toe waaruit de uitoefening van je beroep blijkt. Dit attest wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Ook de leden van je gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
  • Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming: je voegt een attest toe van de directie van de inrichting waar je je bevindt. In dat geval ben je niet verplicht een volmacht te geven.
  • Geloofsovertuiging: je voegt bij de volmacht een attest toe van de religieuze overheid met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.
  • Studenten: je voegt een attest toe van de directie van de instelling waar je studeert.

Je verblijft in het buitenland, dan kan je volmacht geven in volgende gevallen:

  • Je bent in het buitenland door beroeps- of dienstredenen: je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van je gezin die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
  • Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld: je voegt bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde toe waarmee deze vaststelt dat je op 14 oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan. Je vraagt dat attest uiterlijk op 13 oktober 2018 aan en je voegt de nodige bewijsstukken toe.

Alle volmachtformulieren en meer info: vlaanderenkiest.be