Belasting op het bouwen en verbouwen

Wij heffen een belasting op het bouwen en verbouwen van gebouwen, met als grondslag de kubieke inhoud van de gebouwde gedeelten.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de titularis van de bouwvergunning enerzijds en door diegene die een meldingsplichtige handeling stelt in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, anderzijds.

Kostprijs

€ 0,40/m3

Meer info

Het besluit werd genomen op 18/12/2019 en op de website bekendgemaakt op 23/12/2019.