Afvalarme evenementen en afvalplannen

Politiereglement afvalarme evenementen: waarover gaat het?

Het reglement voor afvalarme evenementen houdt in dat elke vereniging die in Bonheiden een evenement organiseert, maatregelen moet treffen om het afval binnen de perken te houden (bv. d.m.v. het gebruik van herbruikbare bekers en het beperkt toestaan van flyers). Doet ze dat niet, dan moet ze via een afvalplan duidelijk maken hoe ze op haar activiteit het afval wil sorteren of voorkomen.

Bedoeling

De bedoeling ervan is om op verschillende evenementen (fuiven, eetfestijnen, braderijen, markten, recepties …) de afvalberg te verkleinen en het afval apart te sorteren. Niet alles bij elkaar in een bak of zak maar papier bij papier, plastic bij plastic, glas naar glasbol …

Wat is een evenement?

Een evenement is een publieke gebeurtenis of bijeenkomst op publiek terrein en/of gemeentelijke eigendommen, met meer dan 50 al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers. Een dergelijke gebeurtenis of bijeenkomst kan verschillende oogmerken hebben: vrijetijdsbesteding, beleving van kunst, cultuur, muziek, sport, beurzen, markten, feesten en vieringen.

Hoe gaan we dit bereiken?

Met een afvalplan en afvalteam bewijst je organisatie dat er selectief wordt ingezameld en dat je belang hecht aan afvalpreventie.

Wie moet hier aan voldoen?

Iedere publieke, private rechtspersoon of natuurlijke persoon die een evenement organiseert op gemeentelijk en/of publiek domein. Het regelement geldt ook voor evenementen met een open karakter die georganiseerd worden langs straten, wegen en pleinen (braderij, markt, straatfeest …).

Wil je graag meer weten?

Organiseer je binnenkort een evenement en heb je vragen over het afvalplan, neem dan contact met de dienst omgeving. Die zal met jou een vragenlijst doorlopen om na te gaan of je al dan niet moet voldoen aan het reglement en of je een afvalplan moet indienen.

Wil je een afvalarm event organiseren? Lees dan de tips hieronder en kijk dan ook eens op http://www.groenevent.be/