RUP 17 Doornlaarstraat

Met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Doornlaarstraat’ zal het BPA nr. 19 ‘Meiboomstraat’ van 1985 vervangen worden.

Een RUP is een plan waarin de bestemming van de percelen wordt vastgelegd zodat duidelijk wordt wat wel of niet kan vergund worden eens het RUP is goedgekeurd.

De doelstelling van het RUP Doornlaarstraat is tweeledig

Enerzijds heeft het RUP tot doel om de verouderde voorschriften van het bestaande BPA nr. 19 ‘Meiboomstraat’ van 1985 te actualiseren. Anderzijds heeft het RUP tot doel om de onbenutte zone aan de westelijke zijde van het bedrijventerrein te verplaatsen naar de straatzijde van de Doornlaarstraat, zodat het bedrijventerrein een logischere ruimtelijke schikking heeft en aan een uitgeruste straat ligt. Er zullen ook hedendaagse voorschriften opgesteld worden om een duurzaam bedrijventerrein te kunnen realiseren.

Start- en procesnota

De startnota is de eerste stap in de procedure voor het opmaken van een RUP en heeft als doel de bevolking te informeren en de doelstelling van het plan toe te lichten tijdens een publieke raadpleging.

In de procesnota worden onder meer de verschillende stappen van de te volgen procedure beschreven. De procesnota is een evolutief document.

Scopingnota

Voor de proces- en startnota voor het RUP ‘Doornlaarstraat’ werden onze inwoners en verschillende adviesinstanties geraadpleegd. Alle ideeën en opmerkingen van zowel de burgers als van de adviesinstanties werden door het gemeentebestuur gewikt en gewogen. De inspraakreacties en adviezen en het standpunt dat het gemeentebestuur hierover heeft ingenomen, werden opgenomen in de scopingnota.

De adviezen en inspraakreacties kunnen opgedeeld worden in volgende thema’s:

 • Locatie en fasering van de nieuwe ontsluiting via de Doornlaarstraat
 • Inpassing in het landschap
 • Inrichting en locatie van het bedrijventerrein
 • Effecten op biodiversiteit
 • Impact op landbouw
 • Indeling van de Meiboomstraat
 • Indeling van de Doornlaarstraat
 • Hinder voor omwonenden

Voorontwerp

Vervolgens werd een voorontwerp-RUP opgemaakt voor het volledige gebied binnen de contour. Een voorontwerp-RUP bestaat uit volgende documenten:

 • plan bestaande en juridische toestand
 • aanzet grafisch plan
 • toelichtingsnota
 • aanzet stedenbouwkundige voorschriften

Deze documenten werden voorgelegd aan de hogere overheden en vereiste adviesinstanties, die binnen een vastgelegde termijn hun advies hebben uitgebracht. Al deze adviezen werden verzameld, verwerkt en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen heeft een standpunt ingenomen over de adviezen en dat standpunt is verwerkt in een ontwerp-RUP.

Ontwerp

Het ontwerp-RUP Doornlaarstraat werd nadien voorgelegd aan de gemeenteraad van Bonheiden voor een voorlopige vaststelling. Na de voorlopige vaststelling is het ontwerp-RUP onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 kalenderdagen. Tijdens deze periode werd eveneens een infomoment georganiseerd.

Het ontwerp-RUP Doornlaarstraat werd op 30/08/2023 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Bonheiden en het openbaar onderzoek liep van 18/09/2023 tot en met 17/11/2023. De infomarkt vond plaats op 02/10/2023. De infoborden van de infomarkt zijn hier te raadplegen.

Het ontwerp-RUP Doornlaarstraat bestaat uit:

 • plan bestaande juridische toestand
 • plan bestaande toestand
 • grafisch plan
 • toelichting
 • stedenbouwkundige voorschriften

Definitieve vaststelling

Na het openbaar onderzoek heeft de GECORO de ingekomen bezwaren, adviezen en opmerkingen behandeld en een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad dient binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een standpunt in te nemen over het advies van de GECORO en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast te stellen.

De gemeenteraad heeft het RUP nr. 17 “Doornlaarstraat” definitief vastgesteld op 27/03/2024. Het RUP “Doornlaarstraat” bestaat uit:

Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad wordt het gemeenteraadsbesluit, het RUP en het volledige advies van de GECORO bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen en aan het Departement, die over een termijn van vijfenveertig dagen beschikken om het besluit van de gemeenteraad te schorsen en/of vernietigen.

Publicatie Belgisch Staatsblad

Wordt het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet (tijdig) geschorst of vernietigd, dan wordt het binnen de 60 dagen na de definitieve vaststelling bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website.

Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het RUP nr. 17 “Doornlaarstraat” werd in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 24/05/2024.

Het RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadbeslissing in het Belgisch Staatsblad.

Het volledige dossier is eveneens te raadplegen op het DSI-platform. (DSI - Plannen en Verordeningen (vlaanderen.be))