20230830 Videoverslag Gemeenteraad 30 augustus 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad       
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 21/06/2023: Goedkeuring 00:00 01:39  
2 Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid: Kennisneming 01:40 01:54  
3 Gemeenteraad - Niet opnemen van mandaat als gemeenteraadslid;Kennisneming 01:55 02:09  
4 Gemeenteraad - Installatie opvolger als gemeenteraadslid: Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging 2:10 05:25  
5 Gemeenteraad - Rangorde gemeenteraadsleden: Vaststelling 05:26 05:44  
6 Gemeenteraad - Wijziging nominatieve samenstellinggemeenteraadscommissies: Kennisneming 05:45 05:56  
7 Gemeenteraad - Deontologische code mandatarissen: Goedkeuring 05:57 12:02  
8 Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Kennisneming 12:03 12:16  
9 Algemeen beleid - Herziening organisatie bevraging bevolking i.h.k.v. fusies: Goedkeuring 12:17 19:10  
10 Organisatie - Opvolgingsrapportering 30/06/2023 conform art. 263 hetDecreet over het lokaal bestuur: Kennisneming 19:11 19:23  
11 Financien - Rapportering conform art. 177 het Decreet over het lokaalbestuur - 30/06/2023: Kennisneming 19:24 19:46  
12 Financier! - Rekening 2022 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Advies 19:47 20:10  
13 Financien - Retributiereglement op de ter beschikkingstelling van allerhandematerialen 2020-2025: Aanpassing (compostvaten/bakken) 20:11 20:39  
14 Omgeving - Aansluiting en verwerkingsovereenkomstvastgoedinformatieplatform en retHbutiereglement vastgoedinfoirnatie:

Goedkeuring

20:40 32:28  
15 Omgeving - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 17'Doornlaarstraat1: Voorlopige vaststelling 32:29 52:39  
16 Patrimonium - Akte grondafstand Kasseiweg: Goedkeuring 42:40 52:53  
17 Overheidsopdrachten - Opmaak van de volledige studieopdracht voor eenkinder- en jeugdontmoetingscentrum: Dading 52:54 54:54  
18 Personeel - Delegatie bevoegdheden tot vaststellen van reglementen inzakepersoneelsaangelegenheden en bepalen van organogram door gemeenteraad

aan college van burgemeester en schepenen: Akkoord

54:55 59:00  
19 Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vormvzw Berentrode - Agendapunten bijzondere algemene vergadering

25/09/2023: Goedkeuring

59:01 01:01:04  
20 Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer 01:01:05 01:09:21  
21 Varia: Stavaza haag Weynesbaan 01:09:22 01:19:49  
22 Varia: St-martinus, kosten? 01:19:50 01:21:49  
23 Varia: Rup Bonheiden centrum 01:21:50 01:24:16  
24 Varia:Adler stavaza 01:24:17 01:29:14  
25 Varia: Trage weg Rijmenamseweg 01:29:15 01:31:55  
26 Varia: Projectvisie begraafplaatsen 01:31:56 01:32:00  
27 Varia: Grote Doelstraat 01:32:01 01:37:13  
28 Varia: Fietssuggestiestroken Grote Doelstraat 01:37:14 01:45:29  
29 Varia: Personeel bedanking 01:45:30 01:46:16  
30 Varia: Jeugdbeleid stavaza 01:46:17 01:47:50  
31 Varia: Onkruid Zellaerstraat 01:47:51 01:49:49  
32 Varia: Pidpa – Zwarte Leeuwstraat 01:49:50 01:54:41