Afvalarme evenementen en afvalplannen

De gemeenteraad van Bonheiden stemde een reglement voor afvalarme evenementen. Dat houdt in dat elke vereniging die in Bonheiden een evenement organiseert, maatregelen moet treffen om het afval binnen de perken te houden (bv. d.m.v. het gebruik van herbruikbare bekers en het beperkt toestaan van flyers). Doet ze dat niet, dan moet ze via een afvalplan duidelijk maken hoe ze op haar activiteit het afval wil sorteren of voorkomen.

De bedoeling ervan is om op verschillende evenementen (fuiven, eetfestijnen, braderijen, markten, recepties …) de afvalberg te verkleinen en het afval apart in te zamelen. Niet alles bij elkaar in een bak of zak maar papier bij papier, plastic bij plastic, glas naar glasbol …

Met een afvalplan en afvalteam bewijst je organisatie dat er selectief wordt ingezameld en dat je belang hecht aan afvalpreventie.

Voor wie

Iedere publieke, private rechtspersoon of natuurlijke persoon die een evenement organiseert op gemeentelijk en/of publiek domein. Het reglement geldt ook voor evenementen met een open karakter die georganiseerd worden langs straten, wegen en pleinen (braderij, markt, straatfeest …)

Elke publieke gebeurtenis of bijeenkomst op publiek terrein en/of gemeentelijke eigendommen, met meer dan 50 al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers. Een dergelijke gebeurtenis of bijeenkomst kan verschillende oogmerken hebben: vrijetijdsbesteding, beleving van kunst, cultuur, muziek, sport, beurzen, markten, feesten en vieringen.

Voorwaarden

Je moet enkel een afvalplan indienen als je niet van plan bent je evenement afvalarm te organiseren, d.w.z. als je wegwerpmateriaal wil gebruiken voor het aanbieden van drank en/of etenswaren en/of als je promotiemateriaal wil (laten) verspreiden op je evenement. Op het afvalplan motiveer je deze keuze en geef je aan hoe je het afval selectief zal inzamelen en verwijderen.

Wat meebrengen?

?

Meer info

Organiseer je binnenkort een evenement en heb je vragen over het afvalplan, neem dan contact met de Milieudienst. Men zal met jou een vragenlijst doorlopen om na te gaan of je al dan niet moet voldoen aan het reglement en of je een afvalplan moet indienen.