Belasting op het verwijderen van sluikstort, het opruimen van zwerfvuil en het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden

De gemeente heft een belasting op het verwijderen van sluikstort , het opruimen van zwerfvuil en het uitvoeren van andere werken, voor derden die in gebreke blijven bij het naleven van verplichtingen opgelegd door het algemeen politiereglement van de gemeente.

Kostprijs

 Bij het ambtshalve uitvoeren van de noodzakelijke interventies door het gemeentebestuur zelf:

 •  een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 50 euro
 • een uitvoeringskost van 35 euro per begonnen uur en per arbeider (+150% op zaterdag; + 200% op zon- en feestdagen en tussen 22u en 6u)
 • een vervoerkost per begonnen uur per voertuig:
  •  bestelwagen: 30 euro
  •  vrachtwagen: 45 euro
  •  veegmachine klein: 90 euro
  •  veegmachine groot: 110 euro
  •  kolkenzuiger: 110 euro
  •  hoogtewerker: 110 euro
  •  zuigcontainer: 110 euro
  •  graafkraan: 125 euro
 • een afvalverwerkingkost van 0,25 euro per kg indien afval moet verwerkt worden;
 • een stockagekost van 0,15 euro per m² per dag indien gestockeerd moet worden;
 • met een minimum totaal bedrag van 125 euro.

 Indien de gemeente de ambtshalve interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde:

 • een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 125 euro;
 • een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de derde.


Wanneer zowel eigen personeel en materieel van het gemeentebestuur, als een derde, via opdracht, moeten worden ingezet, gelden de hiervoor genoemde tarieven, met dien verstande dat de forfaitaire administratiekost slechts éénmaal aangerekend wordt ten bedrage van 125 euro.

Een forfaitaire kost ten bedrage van 50 euro:

 • bij het verwijderen van zwerfvuil. Onder zwerfvuil wordt verstaan elke stof of voorwerp dat als consumptiegoed of verpakkingsmateriaal weggegooid of achtergelaten wordt met de bedoeling zich ervan te ontdoen;
 • bij het verwijderen van de op een verkeerd tijdstip aangeboden huishoudelijke afvalstoffen in een correct afvalrecipiënt op het correcte perceel.

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/12/2019 en bekendgemaakt op de website op 23/12/2019.