Natuurvergunningen

In Vlaanderen is het verboden om bepaalde kleine landschapselementen en vegetaties te wijzigen zonder vergunning. Vooraleer bijvoorbeeld poelen, graslanden, bomenrijen enz. worden gewijzigd, vraag je dus het best informatie aan de Milieudienst.
Als je zeker bent van de te volgen procedure, kan je steeds een aanvraag tot natuurvergunning met een voorgeschreven formulier richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie

Een natuurvergunning is nodig voor het wijzigen van vegetatie en van kleine landschapselementen in bepaalde gebieden (groen-, park- en bosgebieden, agrarische gebieden met een bijzondere waarde …).

‘Wijzigen van vegetatie’ betekent onder meer het afbranden, vernietigen, beschadigen of doen afsterven van de vegetatie met mechanische of chemische middelen, het wijzigen van historisch permanent grasland, het wijzigen van het reliëf.

Reglement

‘Wijzigen van kleine landschapselementen’ betekent het verwijderen en beschadigen van houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of spoorwegbermen of op de helling van holle wegen, dijken of taluds, van heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden; het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van poelen of waterlopen enz.

Meer info

meer info vind je terug op de website van natuur en bos. 

www.natuurenbos.be