Sociale tegemoetkoming in de kosten van Diftar

De gemeenteraad besliste om aan sommige inwoners, om sociale redenen, een toelage toe te kennen die de kosten voor de ophaling en verwerking van huisvuil vermindert. Wie recht heeft op de subsidie, ontvangt het bedrag op zijn/haar diftarrekening waarop de kosten voor het ophalen van het huisvuil worden aangerekend.

Voor wie

De volgende inwoners hebben recht op die toelage:

Personen die lijden aan incontinentie waarbij:

  1. Hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het criterium Incontinentie, van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 02/06/98 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal. De toelage wordt toegekend op voorlegging van een attest van het ziekenfonds.
  2. Hij/zij ontvangt, voor de aankoop van incontinentiemateriaal, een tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. (Voorheen Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap, genoemd). De toelage wordt toegekend op voorlegging van de beslissing, van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, tot betaling van incontinentiemateriaal

Personen die omwille van een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid,…) andere dan bedoeld in artikel 1.a, dat extra afval veroorzaakt na voorlegging van een attest van de arts waarin bevestigd wordt dat betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt.

Opvanggezinnen en onthaalouders die aangesloten zijn bij het OCMW ontvangen in juli de subsidie automatisch op hun diftarrekening. Opvanggezinnen en onthaalouders die niet zijn aangesloten bij het OCMW maar wel erkend zijn door Kind en Gezin moeten elk jaar een aanvraag indienen en een attest van Kind en Gezin toevoegen.

Afhandeling

De subsidie bedraagt € 25 per jaar.

Dien je aanvraag in via onderstaand e-loketformulier.