Videoverslag Gemeenteraad 18 december 2019

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 27/11/2019: Goedkeuring

02. Politie - Gemeentelijke dotatie 2020 politiezone Bodukap: Stemming

03. Financiën - Meerjarenplan 2020-2025/Deel AGBPB: Goedkeuring

04. Financiën - Meerjarenplan 2020-2025/Deel gemeente: Vaststelling

05. Financiën - Meerjarenplan 2020-2025/Deel OCMW: Goedkeuring

06. Financiën - Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) 2020-2025: Vaststelling

07. Financiën - Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) 2020-2025: Vaststelling

08. Financiën - Reglement kohierbelasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente 2020-2025: Vaststelling

09. Financiën - Reglement contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken 2020- 2025: Vaststelling

10. Financiën - Belastingreglement op tweede verblijven 2020-2025: Vaststelling

11. Financiën - Belastingreglement op het vervoer van personen met politievoertuig 2020- 2025: Vaststelling

12. Financiën - Belastingreglement op ontgravingen 2020-2025: Vaststelling

13. Financiën - Belastingreglement op het openen en sluiten van grafkelders 2020-2025: Vaststelling

14. Financiën - Belastingreglement op de aan het rioolnet aangesloten of aansluitbare woongelegenheden en gebouwen 2020-2022: Vaststelling

15. Financiën - Belastingreglement op inname van het openbaar domein bij bouwwerken en verbouwingswerken 2020-2025: Vaststelling

16. Financiën - Belastingreglement op bouwen en verbouwen 2020-2025: Vaststelling

17. Financiën - Belastingreglement van leegstandsregister en leegstand 2020-2025: Vaststelling

18. Financiën - Belastingreglement omgevingsvergunningen en afgifte stedenbouwkundige aanvragen, inlichtingen en attesten 2020-2025: Vaststelling

19. Financiën - Reglement kohierbelasting vaste afvalbijdrage op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2020-2025: Vaststelling

20. Financiën - Reglement contantbelasting op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden 2020- 2025: Vaststelling

21. Financiën - Reglement contantbelasting op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong 2020-2025: Vaststelling

22. Financiën - Retributiereglement op administratieve prestaties 2020-2025: Vaststelling

23. Financiën - Retributiereglement op de diensten van de plaatselijke openbare bibliotheek 2020-2025: Vaststelling

24. Financiën - Retributiereglement speel-o-theek 2020-2025: Vaststelling

25. Financiën - Retributiereglement met betrekking tot het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang 2020-2025: Vaststelling

26. Financiën - Retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein voor ambulante handel en afname van elektriciteit van gemeentelijke elektriciteitskasten 2020-2025: Vaststelling

27. Financiën - Retributiereglement op de diensten van de toeristische dienst en lokale economie 2020-2025: Vaststelling

28. Financiën - Retributiereglement op de aanrekening van administratie- en aanmaningskosten van openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen 2020-2025: Vaststelling

29. Financiën - Retributiereglement op het graveren van gedenkplaten 2020-2025: Vaststelling

30. Financiën - Retributiereglement betreffende grondconcessies met grafkelder 2020-2025: Vaststelling

31. Financiën - Retributiereglement betreffende columbariumconcessies en urnenveld met columbarium of urnenkelder 2020-2025: Vaststelling

32. Financiën - Retributiereglement op de verzorging van grafsteden 2020-2025: Vaststelling

33. Financiën - Retributiereglement deelnameprijs gemeentelijk seniorenfeest 2020-2025: Vaststelling

34. Financiën - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2020-2022: Vaststelling

35. Financiën - Retributiereglement op de ter beschikkingstelling van allerhande materialen 2020-2025: Vaststelling

36. Financiën - Retributiereglement op het ruimen van grachten op private eigendom 2020- 2025: Vaststelling

37. Financiën - Retributiereglement op plaatsen wegwijzers 2020-2025: Vaststelling

38. Financiën - Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone 2020-2025: Vaststelling

39. Financiën - Retributiereglement op de afgifte van kaarten voor het bewonersparkeren in blauwe zone 2020-2025: Vaststelling

40. Financiën - Retributiereglement conformiteitsattest woningen 2020: Vaststelling

41. Financiën - Subsidiereglement voor het instandhouden van nestgelegenheden voor zwaluwen: Wijziging

42. Financiën - Subsidiereglement kleine energiebesparende maatregelen: Wijziging

43. Financiën - Subsidiereglement rationeel energieverbruik - grote ingrepen: Wijziging

44. Financiën - Subsidiereglement ecologische bouwmaterialen: Opheffing

45. Financiën - Subsidiereglement herbruikbare luiers: Opheffing

46. Financiën - Toelagereglement in relatie tot de contantbelasting op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong 2020-2025: Vaststelling

47. Financiën - Toelagereglement in relatie tot de kohierbelasting op de aan het rioolnet aangesloten of aansluitbare woongelegenheden en gebouwen 2020-2022: Vaststelling

48. Financiën - Machtiging tot het heffen van retributies in het kader van de gemeentelijke vakantiewerking en de voorwaarden ervan: Vaststelling

49. Omgeving - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 'Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhavingscel' m.b.t. de toetreding van de stad Lier tot de intergemeentelijke omgevingshandhavingscel: Goedkeuring

50. Omgeving - Begroting intergemeentelijke omgevingshandhavingscel (IGOHC): Goedkeuring

51. Omgeving - Aanvraag omgevingsvergunning bij de deputatie voor het Sigmaplan cluster Bovendijle Pikhaken, Streepkensdreef 2-4: Beslissing over de zaak van de wegen

52. Ruimtelijke ordening - Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): Goedkeuring

53. Wonen - Verordening conformiteitsattest woningen: Vaststelling

54. Personeel - Gemeenschappelijk organogram: Wijziging

55. Personeel - Verhoging tweede pensioenpijler: Akkoord

56. Personeel - Verhoging maaltijdcheques: Akkoord

57. Personeel - Aanvullende bevorderingsvoorwaarden (Bijlage II van de rechtspositieregeling): Vaststelling

58. Overheidsopdrachten - Toetreding tot opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van ICT-Infrastructuur”: Akkoord

59. Overheidsopdrachten - Toetreding tot opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst "Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware": Akkoord

60. Dierenwelzijn - Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming Mechelen vzw: Aanpassing

61. Dierenwelzijn - Overeenkomst Dierenbescherming Mechelen vzw over de aanpak van de zwerfkattenproblematiek: Aanpassing

62. Ontwikkelingssamenwerking - Noodhulp aan Somalië ten gevolge van overstromingen: Goedkeuring

63. Ontwikkelingssamenwerking - Statuten adviesraad GROS: Wijziging

64. Ontwikkelingssamenwerking - Huishoudelijk reglement mondiale raad: Bekrachtiging

65. Ontwikkelingssamenwerking - Subsidiereglement mondiaal beleid: Wijziging

66. AGBPB - Evaluatie beheersovereenkomst: Goedkeuring

67. EVA Krankhoeve - Evaluatie beheersovereenkomst: Goedkeuring

68. EVA Berentrode - Evaluatie beheersovereenkomst: Goedkeuring