Gebruiksreglement plateaufiets

Art 1. Voor het gebruiken van de plateaufiets moet de gebruiker bij aanmelding zijn identiteitskaart voorleggen. Voor de plateaufiets wordt een gebruiksovereenkomst opgemaakt.

Art 2. De plateaufiets blijft steeds eigendom van sportdienst Berentrode. De gebruiker is steeds persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van het gebruiksreglement, zelfs indien een derde gebruik maakt van de plateaufiets.

Art 3. De gebruiker zal de fiets als een “goede huisvader/moeder” hanteren en beheren.

Art 4. Sportdienst Berentrode is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Art 5. Bij het afsluiten van de gebruiksovereenkomst verklaart de gebruiker zich akkoord tot het betalen van een waarborg van cash € 100 en het vergoeden van de eventuele kosten zoals:
- de kosten van slot en/of sleutels in geval van verlies, diefstal of defect;
- de kosten van herstellingen aan de fiets door verkeerd gebruik;
- de vervangingswaarde van de fiets bij verlies of diefstal.

Art 6. De plateaufiets wordt gebruikt met inbegrip van een degelijk slot. Wanneer de gebruiker de plateaufiets onbeheerd achterlaat, zal hij/zij steeds gebruik maken van het bijgeleverde slot teneinde diefstal te voorkomen. Kosten aan de plateaufiets ten gevolge van het onbeheerd achterlaten zijn voor rekening van de gebruiker.

Art 7. Sportdienst Berentrode is niet aansprakelijk voor de plateaufiets die door de politie wordt verwijderd wegens verkeerd of hinderlijk stallen. In dit geval moet de gebruiker eerst bij de politie informeren om de plateaufiets op te halen in het depot van de politie.

Art 8. Bij diefstal of verlies moet de gebruiker onmiddellijk (d.i. de eerstvolgende werkdag) aangifte doen bij sportdienst Berentrode. Ook indien bij de politie aangifte is gedaan, moet de gebruiker de sportdienst op de hoogte brengen. In dit geval zal de gebruiker de verlieswaarde van de fiets moeten betalen. De verlieswaarde voor de plateaufiets is € 2.500. Wordt de fiets binnen de 6 maanden na de aangifte teruggevonden dan wordt het bedrag, eventueel verminderd met de herstelkosten, teruggestort.

Art 9. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbezorgen van de fiets. Sportdienst Berentrode verwittigt pas als de einddatum is verstreken.

Art 10. Sportdienst Berentrode doet geen herstellingen en depannage onderweg tijdens het gebruik.

Art 11. Na de gebruikersperiode (maximum één week) kan de plateaufiets enkel binnengeleverd worden tijdens de kantooruren van sportdienst Berentrode en mag deze onder geen enkel beding onbeheerd achtergelaten worden in de fietsenstalling of een andere plaats.

Art 12. De gebruiker dient de uren van ophalen en inleveren (zoals vermeld op het invulformulier) na te leven.

Art 13. De gebruiker zorgt ervoor dat de plateaufiets proper binnen komt. Ofwel maakt hij/zij de fiets zelf proper ofwel gebeurt dit door sportdienst Berentrode en dan wordt er een bedrag van € 15 aangerekend.