Voor- en naschoolse opvang in de scholen

In het kader van het flankerend onderwijs ondersteunt het lokaal bestuur van Bonheiden de scholen van onze gemeente bij de organisatie van het ochtend- en avondtoezicht. Per leerling ontvangt elke schoolvestiging een vast bedrag zodat de school het toezicht op een kwalitatieve manier kan organiseren. De school zorgt voor de aanstelling van het personeel zodat er rekening kan gehouden worden met de specifieke noden en cultuur van de school. Naast het vaste budget per leerling hebben de scholen ook recht op een jaarlijkse subsidie voor de aankoop van spelmateriaal en kunnen de toezichters deelnemen aan opleidingen die door het lokaal bestuur georganiseerd worden. Er wordt financiële steun aan de scholen voorzien voor 1 uur vooropvang en 2 uur naopvang, op woensdag is er 1 uur middagopvang. Er wordt hiervoor geen ouderbijdrage gevraagd.

De gemeente en de scholen verwachten van de ouders een eerlijke benadering van de voor- en naopvang. Het is een middel om de combinatie arbeid en gezin beter op elkaar af te stemmen, niet om de school met bijkomende opvoedkundige taken op te zadelen. Tijdens de naopvang voorziet de school de mogelijkheid om vrij te spelen. De kinderen die het wensen, krijgen tijd en ruimte om onder toezicht huistaken te maken en lessen te leren. 

Kostprijs

De voor- en naschoolse opvang in de scholen is gratis.