Publieke inspraak over het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven.

Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In deze kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan jij de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving loopt van 3 februari tot en met 2 april 2020. Je kan tot en met 2 april 2020 je reactie bezorgen:

  • Per e-mail aan mer@vlaanderen.be
  • Via een brief aan: Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen-PL0263’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Bonheiden, Jacques Morrensplein 10

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop je jouw eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

De kennisgeving is tevens raadpleegbaar in het gemeentehuis Jacques Morrensplein 10 te Bonheiden na afspraak met de dienst Ruimtelijke ordening: tel. 015 50 28 36 – ruimtelijkeordening@bonheiden.be

maandag 3 februari 2020 8.50 u.