Natuurbeheerplan

Een natuurbeheerplan is een toekomstplan voor je natuur, waarin een visie wordt uitgewerkt die rekening houdt met alle aanwezige natuurvormen. Het geeft weer hoe je je perceel wil beheren, rekening houdend met jouw toekomstvisie. Heb je een goedgekeurd natuurbeheerplan, dan moet je voor de werken aan de natuur die erin omschreven zijn geen vergunningen, machtigingen of ontheffingen meer aanvragen.

In een natuurbeheerplan staat een duurzaam en evenwichtig beheer centraal. Er wordt rekening gehouden met de ecologische, economische, sociale (en erfgoed-) functie van een natuurterrein.

Als eigenaar kies je zelf je streefdoel. We noemen dit natuurstreefbeelden. Hoe hoger je streefdoel, hoe meer subsidies eraan verbonden zijn. Zo kan je bijvoorbeeld opteren om in te zetten op:

  • de vegetatie zoals graslanden, bebossing …
  • de creatie van een optimaal leefgebied voor diersoorten bv. vogels
  • een procesgestuurde natuur. Hierbij tracht men door het activeren van natuurlijke processen (water, wind, begrazing, successie,…) natuurstreefbeelden te realiseren.

Er zijn vier types van natuurbeheerplannen waar je op kan intekenen.

  • Type 1: Behoud van de aanwezige natuurkwaliteit: bij dit natuurbeheerplan handhaven we de huidige ecologische toestand. De beheerder probeert schade zoveel mogelijk te voorkomen, en indien nodig te herstellen. Er zijn geen specifieke natuurstreefbeelden.
  • Type 2: Hogere natuurkwaliteit: de beheerder engageert zich om minstens 25% van het terrein in te vullen volgens een natuurstreefbeeld. Voor het volledige terrein gelden de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer.
  • Type 3: Hoogste natuurkwaliteit: dit beheerplan gaat nog een stap verder. In plaats van 25%, worden over de volledige oppervlakte één of meerdere natuurstreefbeelden gerealiseerd. De criteria voor geïntegreerd natuurbeheer zijn opnieuw van toepassing.
  • Type 4: Natuurreservaat: aanvullend op de voorwaarden voor type 3 moet het terrein voldoen aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten. Deze erkenning brengt ook een erfdienstbaarheid met zich mee.

Meer informatie:
Brochure wegwijs in het natuurbeheerplan (in bijlage hieronder te downloaden)
https://www.natuurenbos.be/algemene-informatie-over-de-inhoud-van-het-natuurbeheerplan

Je kan ook contact opnemen met Regionaal landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpse Gordel. Zij helpen je graag op weg en geven advies op maat.