Milieuvergunning

Vanaf 1946 zijn industriële inrichtingen onderworpen aan de Reglementering op de Hinderlijke Inrichting. Die reglementering was een onderdeel van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (het zogenaamde ARAB). Tot in 1991 kregen bedrijven een ARAB-uitbatingsvergunning. In de jaren 80 van de vorige eeuw wijzigde het leefmilieubeleid in Vlaanderen grondig door een groeiend milieubewustzijn en de vele Europese richtlijnen. Zo kwamen het Milieuvergunningendecreet (1985) en de bijbehorende Vlaamse reglementen betreffende milieuvergunning tot stand (Vlarem I en Vlarem II). Aangezien milieuvergunningen voor een bepaalde termijn afgeleverd worden, zijn er op dit moment nog altijd geldige ARAB-vergunningen. Een aantal van die vergunningen zal echter vroegtijdig aflopen.

Bijlage 1 van Vlarem I bestaat uit de indelingslijst van alle risicoactiviteiten. Afhankelijk van de grootte, de locatie en het mogelijk gevaar zal een activiteit niet ingedeeld zijn, tot klasse 3, klasse 2 of klasse 1 behoren. De aard van de activiteit bepaalt dus of een milieumelding nodig is of een vergunning aangevraagd moet worden. In bepaalde gevallen moeten ook particulieren een melding doen of een vergunningsaanvraag indienen.

Zonder voorafgaandelijke melding mag niemand een inrichting die behoort tot of na een verandering blijft behoren tot de derde klasse exploiteren of veranderen. Zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid mag niemand een als hinderlijk ingedeelde inrichting, die tot de eerste of de tweede klasse behoort, exploiteren. Dankzij de milieuvergunning en de meldingsplicht, zijn de uitbaters van de inrichting verplicht om bepaalde uitbatingsvoorwaarden te respecteren en hinder te vermijden. Anderzijds geeft de vergunning ook rechten aan de exploitanten waardoor ze beschermd worden tegen onterechte klachten.

De Vlaamse reglementen betreffende de milieuvergunningen bevatten ook uitbatingsvoorwaarden voor een aantal niet-ingedeelde inrichtingen. Zo zijn er bijvoorbeeld de onderhoudsvoorwaarden voor kleine, particuliere stookolietanks, de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afvoer van hemelwater, afvalwaterzuivering (en de aansluiting op het rioleringsnetwerk) …

Indienen van een aanvraag

Meer info