Milieuraad

Reeds sinds de jaren 1980 is er in de gemeente een Milieuraad actief. Dit gemeentelijk adviesorgaan heeft tot doel een maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te creëren . 

De heterogene samenstelling staat garant voor een objectieve adviesverlenende functie.

De Milieuraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende natuur- en milieuverenigingen in de ruimste zin van het woord, de vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten, socio-culturele organisaties, beroepsverenigingen, een vertegenwoordiger van de jeugd- en seniorenraad en geïnteresseerde burgers. Naast deze stemgerechtigde leden heeft elke politieke fractie die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad recht op een niet-stemgerechtigde lid.

De raad adviseert de gemeente over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur én op eigen initiatief. De Milieuraad waakt zo over de hele milieu- en natuur problematiek.

De gemeentelijke Milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over: 

 • de opmaak van de meerjarenplanning en begroting
 • het mobiliteitsplan
 • alle ruimtelijke plannen in functie van milieu en natuur
 • het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie
 • duurzame ontwikkeling
 • ...

Naast de maandelijkse vergaderingen organiseert dit orgaan verschillende activiteiten alleen of in samenwerking met andere organisaties.

Enkele van deze initiatieven die de vorige legislatuur werden georganiseerd, zijn :

 • de tweejaarlijkse haagplantactie;
 • een kippenverkoop;
 • open Mina-raad voor de ganse bevolking over thema’s die aanleunen bij de opdracht;
 • infoavond rond mobiliteit;
 • infomarkt ter bevordering van mobiliteit zonder fossiele brandstoffen met een deelname van de actuele merken die beantwoorden aan deze norm;
 • ...

De dienst omgeving zorgt voor het secretariaat van de Milieuraad.

Voorzitter: Paul Ragé - paul.rage@skynet.be

Ondervoorzitter: Monique Van Hiel - monique.vanhiel@telenet.be

Secretaris: Jan Van Puymbroeck - jan.van.puymbroeck@telenet.be