Belasting op de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

Wij heffen een belasting op het ophalen en verwerken van huisvuil en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen volgens het Diftar principe.

DIFTAR staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering en is een manier om het principe de vervuiler betaalt in de praktijk te brengen.

Ieder gezin in Bonheiden betaalt een jaarlijkse vaste bijdrage van € 49 voor afvalbeheer. Deze bijdrage wordt geïnd bij elk gezin dat op 1 januari van het lopende kalenderjaar officieel is ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente.

Deze vaste bijdrage staat los van de aanbiedingen voor restafval (= de vervuiler betaalt) en wordt enkel om administratieve redenen geïnd via de DIFTAR-provisierekening. 

De vaste bijdrage van € 49 is bedoeld om andere kosten dan restafval (textielcontainers, glasbollen, afvalpreventie, sensibilisatie, workshops op scholen,….) te bekostigen.

Daarnaast wordt een variabele contantbelasting aangerekend aan eenieder die gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan-huis van bepaalde afvalfracties. De tarieven daarvan vindt u in bijgevoegd belastingreglement. 

Kostprijs

 De tarieven kan u raadplegen in bijgevoegd belastingreglement.

Uitzonderingen

In volgende situaties wordt een vermindering toegekend:

op de vaste afvalbijdrage: 

  • Een vermindering van € 12 per gezin van deze belasting is voorzien voor “alleenstaanden” (alleenwonenden en éénoudergezinnen). Onder “alleenstaanden” wordt verstaan een gezin bestaande uit maximaal één meerderjarige persoon met of zonder minderjarige personen. Een persoon is meerderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het gezin.
  • Een vermindering van € 3 per minderjarig kind in het gezin van deze belasting is voorzien met een maximum van € 9 per gezin.Een kind is minderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het gezin.
  • Een vermindering van € 24 per gezin van deze belasting is voorzien voor gezinnen (referentiepersonen) waarvan minstens 1 of meerdere gezinsleden gerechtigde zijn op verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering, die voldoen aan de voorwaarden op 1 januari bedoeld in art. 37,§19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14/07/1994.

 op de diftarkosten:

€ 25 per jaar:

  • een gezinslid veroorzaakt om medische redenen extra afval (incontinentie,stoma, nierdialyse enz)
  • erkende opvanggezinnen of onthaalouders

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om deze vermindering te genieten kan je lezen in het reglement in bijlage.

Meer info

De gemeenteraad keurde het reglementen goed op 18/12/19 en werden op de website bekendgemaakt op 23/12/2019.