Woonproject Hogenopstal III

De Vlaamse overheid besliste enkele jaren geleden dat alle gemeenten in Vlaanderen moeten zorgen voor voldoende sociale huisvesting op hun grondgebied. Daarom werd het ‘Bindend Sociaal Objectief’ (BSO) in het leven geroepen. Dit BSO legt vast hoeveel bijkomende sociale huurwoningen er gerealiseerd moeten worden binnen een bepaalde termijn. Bonheiden moet nog een behoorlijke inspanning doen om dit objectief te halen.

Bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in 2006, werd snel duidelijk dat er aan sociale woningen nog een tekort was. De projecten van ‘Volkswoningen van Duffel’ trachten hieraan tegemoet te komen in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen.

Hogenopstal III

Ook in Rijmenam moet het aantal sociale woningen stijgen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) d’Elst uit 2012 legt de visie vast voor de uitbreiding van het centrum van Rijmenam. In dit RUP wordt een groot deel van het oorspronkelijke woonuitbreidingsgebied omgezet naar groene en open ruimte. Het gaat over maar liefst 7,55 hectare. Naast open ruimte werd er ook recreatiegebied voorzien, je vindt er nu ook de voetbalterreinen van VC Rijmenam.

In de oorspronkelijke gewestplannen werd in deze omgeving ruimte voor 264 woningen voorzien (oranje zone op de kaart). Dit is door het RUP teruggebracht naar maximum 25 woningen. Het RUP voorkomt bovendien dat de bebouwing te diep in het open landschap wordt ingeplant. Zo kon het bestuur het groene karakter van Rijmenam beschermen.

De grond van project Hogenopstal III is eigendom van ‘Volkswoningen van Duffel’, die het gebied vandaag verder ontwikkelt. Het nieuwe project voorziet 20 particuliere sociale huurwoningen die in een aangename woonomgeving worden ingeplant. De zone wordt opgevat als woonerf, waar de zwakke weggebruiker absolute voorrang heeft op het autoverkeer en de maximum snelheid 20 km/u. bedraagt. Ook hier werden strenge eisen rond parkeren opgelegd, die worden nageleefd.

Het project besteedt ook veel aandacht aan groen, met zichten naar het achterliggend natuurdomein en voldoende natuurlijke begroeiing tussen de woningen. Er zal ruimte zijn om te spelen en elkaar te ontmoeten in openbaar groen.

Meer informatie via Volkswoningen van Duffel