Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat in voor alles in verband met het gemeentelijk belang, behalve voor de taken die de wet heeft toegewezen aan de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen.

Enkele belangrijke opdrachten van de gemeenteraad zijn:

  • vaststellen van de gemeenterekening, de gemeentebegroting en de gemeentebelastingen
  • goedkeuren van reglementen en verordeningen
  • toezicht houden op de ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken)

De gemeenteraad vergadert de laatste woensdag van de maand om 20 u. in de raadzaal van het gemeentehuis (Jacques Morrensplein 10, Bonheiden). Met uitzondering van december, dan vergadert de gemeenteraad een week vroeger.

Iedereen is welkom op de openbare zittingen. De beraadslagingen en stemmingen over personen vinden plaats zonder publiek, in de besloten zitting. 

Voor meer informatie over de werking van de gemeenteraad raadpleeg het huishoudelijk reglement.

Geïnteresseerde inwoners kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief. Deze brengt je op de hoogte van de bijeenroeping en de agenda ervan.

Voor de notulen kun je terecht op onze website via de volgende link: Agenda en verslagen

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad van maatschappelijk welzijn of OCMW-raad kan over alles beslissen waarvoor het OCMW bevoegd is. De raad is het belangrijkste orgaan van het OCMW, zij stippelt het beleid en de krachtlijnen van het OCMW uit. 

De raad vergadert aansluitend op de gemeenteraad. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar. Iedereen, elke burger kan ze dus bijwonen. Soms is het nodig achter gesloten deuren te vergaderen, bijvoorbeeld als er dossiers over personen behandeld worden.

Voor meer informatie over de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn raadpleeg het huishoudelijk reglement.

Politieke partijen

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bestaan uit 23 leden: de burgemeester, vijf schepenen en zeventien andere raadsleden.

BR-30 heeft in de gemeenteraad 6 zetels, N-VA 6, CD&V 4, Groen 4 en Open Vld 3.

De volgende partijen hebben een website voor hun plaatselijke afdeling:

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn namen op 30/08/2023 een deontologische code aan.

Relevante pagina's

Samenstelling & bevoegdheden