Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De wetgeving bepaalt dat het gemeentebestuur na installatie van de nieuwe gemeenteraad moet overgaan tot de benoeming van een nieuwe GECORO. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening legt een aantal wettelijke bevoegdheden vast voor de GECORO. Zo moet de commissie onder meer advies verlenen over:

 • Het gemeentelijk beleidsplan ruimte
 • Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Verder kan de GECORO op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur, advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De wetgever heeft met deze commissie een adviesorgaan willen creëren waarin deskundigheid en maatschappelijke verwevenheid samengaan. De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om vertegenwoordigers en plaatsvervangers voor te dragen als lid van de GECORO. Naast de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen, moeten minimum één vierde van de leden deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening.

Een GECORO-lid voldoet aan volgend profiel:

 • Voeling hebben met wat in de gemeente leeft
 • Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen: dat houdt niet in dat politieke afhankelijkheid of volledige ongebondenheid een absolute voorwaarde is; een ‘gelinkt zijn met’ kan perfect samengaan met een ‘voldoende afstand nemen van’
 • Inzicht hebben in ruimtelijke ordening of er minstens vertrouwd mee zijn
 • Voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen om tot een advies te komen
 • Communicatie- en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid
 • Bij elk advies is het vanzelfsprekend voor ogen te houden dat het algemene belang primeert boven het private belang

GECORO van Bonheiden bestaat uit:

 • één vertegenwoordiger namens milieuverenigingen
 • één vertegenwoordiger namens klimaat- en natuurverenigingen
 • twee vertegenwoordigers namens verenigingen van handelaars
 • één vertegenwoordiger namens verenigingen van landbouwers
 • één vertegenwoordiger namens verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
 • één vertegenwoordiger namens verenigingen van werknemers
 • 6 deskundigen waaronder de voorzitter

Voor elk effectief lid werd ook een plaatsvervangend lid aangeduid met uitzondering van de voorzitter.

Voorzitter: Bart CandaeleĀ 
Vaste secretaris: Martine De Wandeleer