Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

We willen allemaal een leuke en nette gemeente waarin het aangenaam wonen is. Om dit mogelijk te maken moet het voor politie en gemeente mogelijk zijn kleine criminaliteit en asociaal gedrag snel en efficiënt aan te pakken. Dit kan voortaan dankzij een gemeentelijke administratieve sanctie, de zgn. GAS-boete.

In het politiereglement staan duidelijke regels om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en openbare overlast (zoals bv. sluikstort, wildplassen, nachtlawaai, …) tegen te gaan. Er zijn ook bijzondere bestuurlijke politieverordeningen die verkeersinbreuken beboeten zoals het parkeren op het voetpad of te snel rijden in zones 30 en 50 (vanaf 01/09/2022).

Als je één van de regels overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete, beter bekend als GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling. In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bv. bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen.

Procedure

De politie stelt de overtredingen vast. De sanctionerend ambtenaar van de interlokale vereniging GAS Rivierenland, waar onze gemeente deel van uitmaakt, legt de geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. Een overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank.

In bepaalde situaties kan de sanctionerende ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen. Je bent vrij om hier al dan niet op in te gaan. De bemiddeling is gratis. Bij een positieve bemiddeling valt de administratieve geldboete weg.

GAS Rivierenland

Voor de afhandeling van de boetes werkt het gemeentebestuur samen met de interlokale vereniging GAS Rivierenland. Om de dienst te contacteren, kan je gebruik maken van de webformulieren op www.gasrivierenland.be 

Per type boete is er een centraal telefoonnummer en bijhorend mailadres:

Nieuw vanaf 01/09/2022:
een GAS-boete als gevolg van een beperkte snelheidsovertreding in zones 30 en 50

Op 29/06/2022 heeft de gemeenteraad van Bonheiden de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (zgn. GAS 5) aangenomen. Vanaf 01/09/2022 worden hierdoor de beperkte snelheidsovertredingen in Bonheiden gesanctioneerd met een GAS-boete.

De snelheidsovertredingen die de gemeente zelf mag beboeten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. De overtreding vindt plaats op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is (ongeacht wie de wegbeheerder is)
  2. De overtreding mag maximaal 20 km/u te veel bedragen (bovenop de technische correctie van 6 km)
  3. De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door de lokale overheid
  4. De overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of rechtspersoon
  5. Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan blijft de vastgestelde overtreding onderworpen aan het strafrecht en blijft het openbaar ministerie bevoegd.

Ook hier werkt de gemeente samen met GAS Rivierenland voor de afhandeling van de boetes.

Ontving je een administratieve geldboete omdat je een snelheidsovertreding beging, dan kreeg je een brief met een proces-verbaal met hierin meer informatie over de overtreding en de gegevens die je nodig hebt om de boete te betalen.

Wil je hierover contact opnemen met de sanctionerend ambtenaar dan kan dit via volgende link Snelheidsboete - GAS Rivierenland

Je kunt hier een formulier gebruiken voor één van onderstaande redenen:

  • Je was niet zelf de bestuurder en wil de identiteit van de onmiskenbare bestuurder doorgeven
  • Je was wel de bestuurder, maar wil de overtreding betwisten
  • Je hebt een andere vraag