GECORO op zoek naar deskundigen ruimtelijke ordening

De GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) wordt dit jaar opnieuw samengesteld. Ben jij een deskundige inzake ruimtelijke ordening? Dan kan je je aanmelden als kandidaat.

Wat is de GECORO?

De GECORO is een adviesorgaan waarin deskundigheid en maatschappelijke verwevenheid samengaan. In onze gemeente moet de GECORO uit minimum 9 en maximum 13 leden bestaan. De nieuwe gemeenteraad roept volgende maatschappelijke geledingen op om vertegenwoordigers en plaatsvervangers voor te dragen als lid van de GECORO:

 • milieu- en natuurverenigingen (één namens milieuverenigingen, één namens natuurverenigingen, één namens klimaatverenigingen)
 • twee namens verenigingen van handelaars
 • één namens verenigingen van landbouwers
 • één namens verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
 • één namens verenigingen van werknemers

Ben jij een deskundige ruimtelijke ordening?

Naast vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen bestaat de GECORO uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Naast diploma's zijn praktijkkennis of ervaring door de uitoefening van een specifiek beroep doorslaggevend voor de aanstelling als deskundige in de GECORO. Belangrijk is dat dit voldoende gemotiveerd wordt. Het gemeentebestuur doet een oproep naar geïnteresseerde burgers die zich kandidaat willen stellen als deskundig lid van de GECORO. Een GECORO-lid voldoet aan volgend profiel:

 • voeling hebben met wat in de gemeente leeft;
 • voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen: dat houdt niet in dat politieke afhankelijkheid of volledige ongebondenheid een absolute voorwaarde is; een ‘gelinkt zijn met’ kan perfect samengaan met een ‘voldoende afstand nemen van’;
 • inzicht hebben in ruimtelijke ordening of er minstens vertrouwd mee zijn;
 • voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen om tot een advies te komen;
 • communicatie- en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid;
 • bij elk advies is het vanzelfsprekend voor ogen te houden dat het algemene belang primeert boven het private belang.

De kandidaten moeten voor 31 maart hun kandidatuur motiveren, zodat blijkt dat ze voldoen aan het gewenste profiel.

Je kan je kandidatuur indienen via het e-loket. 

vrijdag 8 maart 2019 9.20 u.