Buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom

Eind 2011 is de gemeente gestart met een Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) in het oude bibliotheekgebouw in de Schoolstraat 5 te Bonheiden. De opvang is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Sinds 1 januari 2022 is De Wiebelboom officieel een locatie kleuteropvang met kwaliteitslabel.

In De Wiebelboom kunnen er naschools en in vakanties 30 kinderen opgevangen worden. Op woensdagnamiddag is de groep dubbel zo groot en wordt deze onderverdeeld in een kleuter- en lagere schoolwerking. Tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen worden de kinderen opgevangen vanaf 7.30 u. en de opvang eindigt om 18.30 u.

Voor wie

De Wiebelboom richt zich tot alle kinderen uit het basisonderwijs (kleuteronderwijs + lagere school) die ofwel in de gemeente wonen, ofwel basisonderwijs volgen in de gemeente, ofwel een ouder in de gemeente heeft wonen. Kinderen moeten schoolgaand zijn. 

De Wiebelboom discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Voorwaarden

Registreren:

Om van de buitenschoolse kinderopvang gebruik te kunnen maken, moet u éénmalig uw kind registreren op https://dewiebelboom.i-active.be Naast de digitale aanmelding is er ook nog een papieren administratief dossier. Het registratieformulier (familiale gegevens, gegevens van de school, medische gegevens) en de schriftelijke overeenkomst (met toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal) zijn 2 belangrijke documenten. Klevertjes van de mutualiteit en een attest van samenstelling van het gezin maken het dossier volledig.

Al de nodige formulieren alsook het huishoudelijk reglement kan men hieronder downloaden of afhalen op de dienst kinderopvang in de Schoolstraat 5. Om de administratie te regelen, vragen we om een afspraak te maken met de dienst kinderopvang op 015 50 28 12. Het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst worden toegelicht en u krijgt een rondleiding in de Wiebelboom.

Inschrijvingen:

Als u een login en paswoord hebt ontvangen kan u inschrijven via https://i-active.be/login

Inschrijvingen voor de naschoolse kinderopvang, opvang op woensdagnamiddag en pedagogische studiedagen kunnen dagelijks gedaan worden via de website.

Inschrijvingen voor een vakantie starten op een vast moment, steeds op de eerste maandag na de vorige vakantie. Tijdens de vakantieperioden wordt voorrang gegeven aan kinderen tot 6 jaar.

Kostprijs

Naschoolse opvang

Per begonnen half uur

1,00

Woensdagnamiddag,

- 3 uur

4,50

Vakantiedag &

3 tot 6 uur

7,00

Schoolvrije dagen (snipperdagen)

+ 6 uur

13,00

     

Daguitstap

 

20,00

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt op die dag een korting van 25% verleend op de volledige ouderbijdrage.

Een vermindering op de financiële bijdrage van de gezinnen in de vorm van een sociaal tarief is mogelijk voor gezinnen in een uitzonderlijke financiële situatie. Dit tarief bedraagt 50 % van het normale tarief. Het sociaal tarief wordt toegepast indien u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Hiervoor dient men de nodige bewijsstukken (attest van de mutualiteit) aan de coördinator te bezorgen. Deze bewijsstukken dienen jaarlijks binnengebracht en herzien te worden.

De betaling gebeurt maandelijks via domiciliëring of overschrijving na ontvangst van de factuur.

Er worden boetes aangerekend bij laattijdig ophalen van de kinderen en bij laattijdig of niet annuleren van reservaties. Meer informatie vindt u in de schriftelijke overeenkomst.