De Bruinbeekvallei

Harmonisch samengaan van natuur en cultuur

De ankerplaats 'Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaer' wordt begrensd door de Putsesteenweg in het noorden, het gehucht Harent in het oosten en de bewoning van Bonheiden in het zuiden en westen.

De Bruinbeekvallei is landschappelijk nog vrij intact. Gelegen in de vallei van de Bruine Beek vertoont dit landschap een geleidelijke overgang van zand- naar zandleemgronden wat resulteert in een grote diversiteit op een relatief kleine oppervlakte. Broekbosjes, struwelen en ruigten zijn verweven met historische dreven en door houtkanten en knotbomenrijen omzoomde weilanden.

Vogels meer dan welkom

Dankzij de afwisseling van bos met eerder open gebied, rijk aan kleine landschapselementen, heeft dit gebied een belangrijke functie als broed-, foerageer-, roest- en voedselhabitat voor talrijke vogelsoorten, typisch voor oude bosbestanden.

Een rijke geschiedenis

Dit gebied zou deel uitmaken van de oorspronkelijke landbouwkern van Bonheiden en dus getuige zijn van een oude plattelandsgeschiedenis. Reeds bij Ferraris herkennen we de ankerplaats als een kleinschalig complex van bos, akker en weiland, rijk aan hagen, bomenrijen en dreven. Zowel het domein 'Zellaer' als 'Berentrode' zijn op de kaart aangegeven en benoemd. Opvallend is de gracht rond kasteel Berentrode. Het samengaan van kleine percelen bos, akker en weiland zet zich in dit landschap door tot op vandaag. Wel is de oorspronkelijk open omgeving van de ankerplaats ondertussen dichtgeslibd door bebouwing. De kasteeldomeinen, alsook verschillende opvallende hoevecomplexen bleven mooi bewaard.