Beeldkwaliteitsplan en masterplan Bonheiden-centrum

Het masterplan en het beeldkwaliteitsplan moeten gezien worden als aanvullend aan elkaar. 

Het beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Bonheiden dient als handleiding bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de publieke ruimte en het stedelijk weefsel van het projectgebied (van de Wissel tot 't Kranske). Het is een beleidselement dat dient als conceptuele basis bij de beoordeling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, openbare aanbestedingen, grotere bouwprojecten, ....

Het beeldkwaliteitsplan is gestructureerd volgens drie grote delen:

  • een algemene visie voor het volledige centrum;
  • een uitgewerkte visie per deellocatie;
  • een afzonderlijk hoofdstuk voor de stedenbouwkundige principes.

Het masterplan

Het masterplan zal een leidraad vormen voor de inrichting van een kwalitatieve publieke ruimte langs de centrale as Mechelsesteenweg-Dorp-Rijmenamseweg en zal een beoordelingskader vormen voor vergunningsaanvragen tot verdichtingsprojecten.

De uitwerking van het masterplan voor Bonheiden-centrum is opgebouwd rond drie ambities: een kwaliteitsvolle inrichting van de publieke ruimte langs de centrale as Mechelsesteenweg-Dorp-Rijmenamseweg, een goede relatie tussen ‘aantrekkelijke wanden’ en de Vloer’ en de opmaak van een beoordelingskader, onder de vorm van (stedenbouwkundige) lasten, voor nieuwe verdichtingsprojecten in het centrum van Bonheiden.

Deze ambities zullen later dan ook zo goed mogelijk verankerd worden in het op te maken RUP voor het centrum van Bonheiden. Het masterplan voor Bonheiden-centrum stelt een toekomstbeeld voor. De inrichting van het publiek domein zal hoogstwaarschijnlijk stapsgewijs worden gerealiseerd maar het is belangrijk, ook bij een fasering, steeds het vooropgesteld ambitieniveau in het achterhoofd te houden.